gtintesl
2020-03-04 12:04
采纳率: 100%
浏览 5.2k

关于“使用了未初始化的局部变量”的问题

class Entity
{
public:
  int x, y;
  void Print()
  {
    std::cout << x << ", " << y << std::endl;
  }
};

int main()
{ 
  Entity e;
  std::cout << e.x << std::endl;
  e.Print();
}

编译时会报错:“使用了未初始化的局部变量‘e’”,但如果调换最后两行代码

e.Print();
std::cout << e.x << std::endl;

就能编译通过。
为什么第二种方法不会报错?

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题