qq_45735316
2020-04-03 10:19
采纳率: 85.7%
浏览 575

已经声明了友元函数为什么还是不能访问x的私有数据?还有这个头文件的引用方式是对的吗?

图片说明

#include <iostream>
#include "Classfile.h"
using namespace std; 
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
//C++ P186 5-13

int main(int argc, char** argv) {
  X x;
  Y y;
  Z z;
  x(5);
  y.g(x);
  z.f(x);
  return 0;
}

class X{
  public:
    friend void g(X x);
    friend class Z;
    friend void h(X x);
    X(int i=0):i(i){}
  private:
    int i;
};
class Y{
  public:
    void g(X x);
  private:
};
void Y::g(X x){
  x.i=x.i+1;
  cout<<"i="<<x.i<endl;
}
class Z{
  public:
     void f(X x);
  private:
    X x; 
};
void Z::f(X x)
{
  x.i=x.i+5;
  cout<<"i="<<x.i<endl;
}
void h(X x)
{
  x.i=x.i+10;
  cout<<"i="<<x.i<endl;  
}
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题