ghjeuwg3
ghjeuwg3
2020-04-13 14:08
采纳率: 100%
浏览 398

请问SQL怎么统计一个表中的字段(两个主键)在另一个表中出现的次数,并创建一个视图

比如说有一个表a,主键为(id1,id2),怎么统计它们在另一个表b中出现的次数,并将结果与表a一起创建一个视图

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • weixin_42632763
  weixin_42632763 2020-04-13 16:28
  已采纳

  create view view_name as

  select
  a.*,nvl(b.num,0)
  from
  a
  left outer join
  (select b.id1,b.id2,count(1) num as num from b group by b.id1,b,id2) bb
  on a.id1 =bb.id1 and a.id2 = bb.id2

  点赞 评论
 • qq_36720114
  德玛洗牙 2020-04-13 14:22

  create view 视图名
  as
  select t2.*,t1.num from
  (select t.id1,t.id2,count(*) as num from b t group by t.id1,t,id2) t1
  inner join
  a t2
  on t1.id1 =t2.id1 and t1.id2 = t2.id2
  ;

  点赞 评论
 • dabocaiqq
  dabocaiqq 2020-04-13 15:30
  点赞 评论

相关推荐