gang_qi_xi_2 2020-05-13 15:01 采纳率: 77.8%
浏览 1560
已采纳

获取某微信菜单,报错{"errcode":48001,"errmsg":"api unauthorized hints: [wGgc36aLRa-A_2Wma!]"},该如何解决?

获取微信菜单列表,程序如下:

String urlStr="https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/token?grant_type=client_credential&appid=********&secret=e2c5*****8";

String str=Request.Get(urlStr).execute().returnContent().asString(Charset.forName("UTF-8"));

System.out.println("str---"+str);

// String str1 = str.substring(17, 174);

String[] ss = str.split("\"");

String str3 = ss[3];

System.out.println("str3---"+str3);

String accesstoken=str3;

String _str=Request.Get("https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/menu/get?access_token="+accesstoken).execute().returnContent().asString(Charset.forName("UTF-8"));

System.out.println("menu---"+_str);

运行结果如下:str3---33_KJGBe75YNZU4kO1Tyb0jipn5ydEs3DUyviv4G_s0wa-FfG3GMcW4ZcYkBm_rbNYq5sDpuDhqghuHv3D6HZ59AFY6PeI-gyx4A5fU2BKs9SGtIOgkJuMCji8caL_JRv6wmz1KxazPuYl9yQPSWSYaAAAHDJ

menu---{"errcode":48001,"errmsg":"api unauthorized hints: [wGgc36aLRa-A_2Wma!]"}这个错误如何解决?

 • 写回答

4条回答 默认 最新

 • qq_29366533 2020-05-13 15:15
  关注

  48001-- api 功能未授权,请确认公众号已获得该接口,可以在公众平台官网 - 开发者中心页中查看接口权限

  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
 • 余衫马 2020-05-13 15:12
  关注

  api未授权,建议重新授权

  评论
 • dabocaiqq 2020-05-13 15:59
  关注
  评论
 • R18468295283 2020-05-13 16:40
  关注
  评论
查看更多回答(3条)

报告相同问题?

问题事件

 • 已采纳回答 12月16日

悬赏问题

 • ¥15 ECharts 增加Zoom,整行包括右边的Text一起滑动
 • ¥15 关于网上一个easyx制作的见缝插针小游戏(c++)
 • ¥15 开地址法双散列函数处理碰撞
 • ¥15 想问一下这个是什么情况 虚拟机Linux打不开了
 • ¥15 联通光猫掉注册了怎么重新注册上去
 • ¥15 关于unity开发steamvr程序遇到的问题
 • ¥60 求tc downloader的下载方式
 • ¥15 华为 快捷方式 手电筒 接口
 • ¥15 Qt6.5支不支持Android13开发啊
 • ¥20 网络只能跑一半,应该如何设置