gang_qi_xi_2 2020-05-13 15:01 采纳率: 50%
浏览 1471
已采纳

获取某微信菜单,报错{"errcode":48001,"errmsg":"api unauthorized hints: [wGgc36aLRa-A_2Wma!]"},该如何解决?

获取微信菜单列表,程序如下:

String urlStr="https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/token?grant_type=client_credential&appid=********&secret=e2c5*****8";

String str=Request.Get(urlStr).execute().returnContent().asString(Charset.forName("UTF-8"));

System.out.println("str---"+str);

// String str1 = str.substring(17, 174);

String[] ss = str.split("\"");

String str3 = ss[3];

System.out.println("str3---"+str3);

String accesstoken=str3;

String _str=Request.Get("https://api.weixin.qq.com/cgi-bin/menu/get?access_token="+accesstoken).execute().returnContent().asString(Charset.forName("UTF-8"));

System.out.println("menu---"+_str);

运行结果如下:str3---33_KJGBe75YNZU4kO1Tyb0jipn5ydEs3DUyviv4G_s0wa-FfG3GMcW4ZcYkBm_rbNYq5sDpuDhqghuHv3D6HZ59AFY6PeI-gyx4A5fU2BKs9SGtIOgkJuMCji8caL_JRv6wmz1KxazPuYl9yQPSWSYaAAAHDJ

menu---{"errcode":48001,"errmsg":"api unauthorized hints: [wGgc36aLRa-A_2Wma!]"}这个错误如何解决?

 • 写回答

4条回答

   报告相同问题?

   相关推荐 更多相似问题

   问题事件

   • 已采纳回答 12月16日

   悬赏问题

   • ¥15 VS2019不能设置QT的verson了,设置了点确定又消失了,怎么解决呢?
   • ¥15 用java解决,要解释一下给我
   • ¥100 项目经理想学开发牛牛指点迷津有偿
   • ¥15 vscode 配置时出现问题
   • ¥15 pygame安装失败
   • ¥15 数据库原理怎么从文字描述中的句子推出(分析)函数依赖?
   • ¥15 想要使用有序logistic模型,因变量收集结果为以下,可以继续分析吗?
   • ¥15 C语言的问题 求尽快解答一下
   • ¥15 sql相关子查询的一道选择题
   • ¥15 关于图像检测的问题#