qq_29551899
2020-05-17 19:12
采纳率: 100%
浏览 496
已采纳

现在需要在一个mybatis的select标签内同时查询多张表的数据,要怎么写啊?


select count(1) from tab_1 t where TO_CHAR(t.date,'YYYYMMDD')=#{date};
select count(1) from tab_2 t where TO_CHAR(t.date,'YYYYMMDD')=#{date};
select count(1) from tab_3 t where TO_CHAR(t.date,'YYYYMMDD')=#{date};
select count(1) from tab_4 t where TO_CHAR(t.date,'YYYYMMDD')=#{date};

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题