dabocaiqq
2020-06-13 15:53
采纳率: 66.6%
浏览 132

高分悬赏:Java语言怎么输出一个9x9的乘法口诀表,输出的结果要三角形的怎么实现

高分悬赏:Java语言怎么输出一个9x9的乘法口诀表,输出的结果要三角形的怎么实现

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

5条回答 默认 最新

 • 毕小宝 2020-06-30 08:29
  已采纳
  点赞 评论
 • 梁聪俊 2020-06-13 16:39

  package coom;

  public class MultiplicationTable {
  public static void main(String[] args) {
  for (int i = 0; i < 10; ++i) {
  System.out.println();
  for (int j = 1; j < i + 1; j++) {
  System.out.printf("%2d*%2d=%d ", j, i, (i * j));
  }
  }
  }
  }

  点赞 评论
 • 南极墨白 2020-06-13 17:19

  代码如下

  public class Main {
    public static void main(String[] args) {
      for (int i = 1; i < 10; i++) {
        for (int j = 1; j <= i; j++) {
          System.out.printf("%dx%d=%d\t", i, j, i * j); //用一个tab 隔开每个式子
        }
        System.out.println(); //换行
      }
    }
  }
  

  结果如下

  1x1=1  
  2x1=2  2x2=4
  3x1=3  3x2=6  3x3=9
  4x1=4  4x2=8  4x3=12 4x4=16
  5x1=5  5x2=10 5x3=15 5x4=20 5x5=25
  6x1=6  6x2=12 6x3=18 6x4=24 6x5=30 6x6=36
  7x1=7  7x2=14 7x3=21 7x4=28 7x5=35 7x6=42 7x7=49
  8x1=8  8x2=16 8x3=24 8x4=32 8x5=40 8x6=48 8x7=56 8x8=64
  9x1=9  9x2=18 9x3=27 9x4=36 9x5=45 9x6=54 9x7=63 9x8=72 9x9=81
  
  点赞 评论
 • 爆汁榴莲 2020-06-13 20:22

  public class 乘法表 {

  public static void main(String[] args) {
  
    for (int n=1; n<=9; n++) {                // i是一个乘数
      for (int m=1; m<=n; m++) {          // j是另一个乘数
        System.out.print(m+"*"+n+"="+(m*n)+"\t");
      }
      System.out.println();
    }
    }
  }
  
  这是嵌套循环的内容 希望能接纳
  

  结果:
  1*1=1

  1*2=2 2*2=4

  1*3=3 2*3=6 3*3=9

  1*4=4 2*4=8 3*4=12 4*4=16

  1*5=5 2*5=10 3*5=15 4*5=20 5*5=25

  1*6=6 2*6=12 3*6=18 4*6=24 5*6=30 6*6=36

  1*7=7 2*7=14 3*7=21 4*7=28 5*7=35 6*7=42 7*7=49

  1*8=8 2*8=16 3*8=24 4*8=32 5*8=40 6*8=48 7*8=56 8*8=64

  1*9=9 2*9=18 3*9=27 4*9=36 5*9=45 6*9=54 7*9=63 8*9=72 9*9=81

  点赞 评论
 • qq_26868981 2020-06-17 08:47

  你不会,,,一个简单地的hello world都没运行出来吧,这个关键不就是两个循环那一复制拷贝到主函数就行了,还有什么运行不了的。要是连hello world都没运行出来,那就真没办法了

  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题