weixin_44585751
weixin_44585751
采纳率35.3%
2020-06-26 09:45

要求使用C语言,将一个字符串逆序,以下是我的代码,一直编译不出结果,哪位大佬帮个忙,谢谢啦

要求使用C语言,将一个字符串逆序,以下是我的代码,一直编译不出结果,哪位大佬帮个忙,谢谢啦

 #include <stdio.h>                       
 #include <stdlib.h>
 #include <string.h>

 char * Reverse_Order(const char *str);
 int main(int argc,const char* argv[])
 {
   char *str = "hello";
   printf("逆序后为:%s\n", Reverse_Order(str));
   free(Reverse_Order(str));
   return 0;
 }  


 char * Reverse_Order(const char *str)
 {
   char *Reverse = NULL;
   Reverse = (char *)malloc(10);
   int num = 0;
   while(*str != '\0')
   {
     str += 1; 
     num++;
   }  

   while(*str != '\0')
   {
     int i=0;
     Reverse[i++] = str[num--];
   }  
   return Reverse;
 }  

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

2条回答

 • qq_20677505 qq_20677505 9月前

  1楼回复的代码有个bug,

  Reverse[i++] = str1[num-i-1];
  需要修改为
  Reverse[i] = str1[num-i-1];
  i++;

  点赞 评论 复制链接分享
 • caozhy 回答这么多问题就耍赖把我的积分一笔勾销了 9月前

  问题解决的话,请点下采纳

  #include <stdio.h>                       
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  
  char * Reverse_Order(const char *str);
  int main(int argc,const char* argv[])
  {
    char str[] = "hello";
    char * p = Reverse_Order(str);
    printf("逆序后为:%s\n", p);
    free(p);
    return 0;
  }  
  
  
  char * Reverse_Order(const char *str)
  {
    char *Reverse = NULL;
    const char *str1 = str;
    Reverse = (char *)malloc(10);
    int num = 0;
    while((*str) != '\0')
    {
      str += 1; 
      num++;
    }  
    int i = 0;
    while(i < num)
    {
      Reverse[i++] = str1[num-i-1];
    } 
    Reverse[i] = '\0';
    return Reverse;
  }  
  
  点赞 评论 复制链接分享

为你推荐