weixin_43660316
2020-07-04 09:29
采纳率: 77.8%
浏览 909
已采纳

pandas中如何将放float64转化为字符串类型?最后一位数字被四舍五入了怎么办?

问题描述

import pandas as pd
df = pd.read_excel('C:/Users/my/Desktop/1.xlsx')
df.to_excel('C:/Users/my/Desktop/2.xlsx',index=False)

我要将1.xlsx的数据拷贝到2.xlsx中
1.xlsx的数据是
商品单号
6601200609174076
6601200609174075
6601200609174074
6601200609174073
6601200609174128
6601200610174534
6601200610174536
6601200610174538
6601200610174537
6601200612175468
6601200612175431
6601200612175399

但是拷贝到2.xlsx后,数据显示为
商品单号
6.6012E+15
6.6012E+15
6.6012E+15
6.6012E+15
6.6012E+15
6.6012E+15
6.6012E+15
6.6012E+15
6.6012E+15
6.6012E+15
6.6012E+15
6.6012E+15

如果用EXCEL分列以后,显示为
商品单号
6601200609174080
6601200609174070
6601200609174070
6601200609174070
6601200609174130
6601200610174530
6601200610174540
6601200610174540
6601200610174540
6601200612175470
6601200612175430
6601200612175400

这些数字的最后一位都被四舍五入了,这个问题如何解决,谢谢各位。

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

1条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题