weixin_40011552
且听下回分说
2020-09-24 16:03
采纳率: 69.2%
浏览 58

c++ string数组引用出错

string* getname()
{
 string name[6]={a,b,c,d,e,f};
  return name;
}

int main()
{
  string* strName=getname();
  string NAME=strName[i];
}

报错:0x771740B2 处(位于 ConsoleApplication2.exe 中)有未经处理的异常: Microsoft C++ 异常: std::bad_alloc,位于内存位置 0x00976D54处

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

5条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳

  string* getname()
  {
  string name[6]={a,b,c,d,e,f};
  return name;
  }
  ->
  string* getname()
  {
  string name[6]={a,b,c,d,e,f};
  string * name1 = new string[6];
  for (int i = 0; i < 6; i++) name1[i] = name[i];
  return name1;
  }

  不要返回堆栈上的局部变量的指针,因为对于主程序,它们是无效的。

  点赞 评论
 • Olly_Kao
  Olly_Kao 2020-09-24 17:47

  abcdef是什麼???還是你是想表達'a','b','c','d','e','f'???如果是後者那你用char name[6]就好了

  点赞 评论
 • weixin_42910064
  泡视界 2020-09-24 19:12

  朋友
  string* strName=getname();
  这句是获取了一个字符型指针,但是你在函数里的赋值,数据局部变量,函数结束就被释放了。
  因此你在后面
  string NAME=strName[i];
  访问了这个指针的第i位,先不说i没有定义,这里因为指针为mullptr,所以直接越界报错

  点赞 评论
 • qq_40817415
  qq_40817415 2020-09-25 13:19

  原因就在这句话: string name[6]={a,b,c,d,e,f};
  这句话,是创建的时候,是在一个函数内,是一个局部变量;而一执行完这个函数,内部就会自动清除 局部变量;建议new 一个堆区的;

  点赞 评论
 • ch593030323
  氺月洞天 2020-09-25 14:10

  string* getname()
  {
  string name[6]={a,b,c,d,e,f};
  return name;
  }
  改成
  string* getname()
  {
  string *name = new string[6]{a,b,c,d,e,f};
  return name;
  }

  点赞 评论

相关推荐