HonyTang
HonyTang
2020-10-20 09:48
采纳率: 33.3%
浏览 114

SQL sever 怎么跨库获取序列?

有两台服务器A、B。现在A上可查询B的数据,如下图:
图片说明

但是,怎么在A上获取B的序列呢?
图片说明

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • liuyh1024
  liuyh1024 2020-10-20 13:48
  已采纳

  exec sp_addlinkedserver 'ip', ' ', 'SQLOLEDB', '192.168.0.180'
  exec sp_addlinkedsrvlogin 'ip', 'false ',null, 'sa', 'txtd@123'

  图片说明

  select * from ip.txtd_nym.dbo.diag

  点赞 评论

相关推荐