2 qq 24631895 qq_24631895 于 2014.12.18 23:47 提问

初学者提问 汇编语言:定址用法

我想将某A段地址的资料,传递至B段地址

 Ex: 30H~35H to 50H~55H , 资料排序 A~F

MOV DPTR,#TABLE
MOV A,#0
MOVC A,@A+DPTR
MOV 50H,A
MOV A,#3
MOVC A,@A+DPTR
MOV 53H,A
.
.
.
MOV A,#6
MOVC A,@A+DPTR
MOV 55H,A

TABLE:
DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H
END

不知以上写法是否有错误,或者有更好的写法,请指教!

1个回答

lzp_lrp
lzp_lrp   Ds   Rxr 2014.12.19 08:47
已采纳

楼主是不是想把A段地址传送给B段,如果是的话,只传送地址就可以了

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!