ren5333800
ren5333800
采纳率0%
2015-02-07 03:03 阅读 1.6k

大神 ,小弟刚学JS,遇到问题

var num=0;
outermost:
for ( var i=0; i<10; i++)
{ for ( var j =0; j<10; j++)
if(i==5&& j==5){
break outermost;
}
num++;
}

}
alert(num ); //55

NUM值为什么 是55,有点不懂 ,我 的理解 i=0开始,再 J=0 ,不等于 则num=1;

i=1,再j=1, 不等于,则 num=2; 一直下去 直到i=5 那时J也就取到5了,则满足 执行break,
退出循环 输出 num=5, 求大神们 解答 下小弟 ,我理解 错在哪里 呀 谢谢

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • u010628509 皇上-臣妾做不到啊 2015-02-07 03:17

  那么你num++就应该写在第一个for里而不是第二个for里,你这样子写每次执行第二个for都会num++的。它的意思是i=0,j=0,1,2,3,4,5...9;所以到i==5&& j==5的时候就会是 5*10+5了。

  点赞 评论 复制链接分享
 • danielinbiti danielinbiti 2015-02-07 08:27
   var num=0;
  outermost:
  for ( var i=0; i<10; i++)
  { for ( var j =0; j<10; j++)
  if(i==5&& j==5){
  break outermost;
  }
  }
  
  num = i;
  }
  alert(num ); //55
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐