jiuchengwrong
jiuchengwrong
2015-03-08 13:00

mysql如何根据字段1与字段2的差值按照降序排序

  • php
  • mysql

如:表table,两字段:c1,c2,我想select * from table ,条件是c1与c2的差值按照降序排序,求指点

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

3条回答