tu820446579
tu820446579
2015-04-09 05:57

android点击消除当前item界面,然后在另一个listView的item中显示

  • item
  • android

android 中点击listview的Item中按钮后在当前listview中消除,并且传到另外一个listview中显示出来

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

3条回答