uestc_loser
2015-04-30 07:19
采纳率: 57.1%
浏览 1.9k

c++ socket linux

客户端向服务器发送数据。当客户端ctrl+c关闭时,服务器出现
客户端断开连接
*** glibc detected *** ./server: double free or corruption (fasttop): 0x09a2f028 ***
======= Backtrace: =========
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(+0x6e311)[0x17e311]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(+0x6fb68)[0x17fb68]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(cfree+0x6d)[0x182c4d]
/usr/lib/libstdc++.so.6(_ZdlPv+0x21)[0x989741]
./server[0x80497b8]
./server[0x80495ac]
/lib/tls/i686/cmov/libpthread.so.0(+0x596e)[0xab196e]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(clone+0x5e)[0x1e33ce]
======= Memory map: ========
00110000-00269000 r-xp 00000000 08:01 2097253 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.11.1.so
00269000-0026b000 r--p 00159000 08:01 2097253 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.11.1.so
0026b000-0026c000 rw-p 0015b000 08:01 2097253 /lib/tls/i686/cmov/libc-2.11.1.so
0026c000-0026f000 rw-p 00000000 00:00 0
003c1000-003e5000 r-xp 00000000 08:01 2097264 /lib/tls/i686/cmov/libm-2.11.1.so
003e5000-003e6000 r--p 00023000 08:01 2097264 /lib/tls/i686/cmov/libm-2.11.1.so
003e6000-003e7000 rw-p 00024000 08:01 2097264 /lib/tls/i686/cmov/libm-2.11.1.so
0062a000-00647000 r-xp 00000000 08:01 2097394 /lib/libgcc_s.so.1
00647000-00648000 r--p 0001c000 08:01 2097394 /lib/libgcc_s.so.1
00648000-00649000 rw-p 0001d000 08:01 2097394 /lib/libgcc_s.so.1
008ce000-009b7000 r-xp 00000000 08:01 132303 /usr/lib/libstdc++.so.6.0.13
009b7000-009bb000 r--p 000e9000 08:01 132303 /usr/lib/libstdc++.so.6.0.13
009bb000-009bc000 rw-p 000ed000 08:01 132303 /usr/lib/libstdc++.so.6.0.13
009bc000-009c3000 rw-p 00000000 00:00 0
00aac000-00ac1000 r-xp 00000000 08:01 2097280 /lib/tls/i686/cmov/libpthread-2.11.1.so
00ac1000-00ac2000 r--p 00014000 08:01 2097280 /lib/tls/i686/cmov/libpthread-2.11.1.so
00ac2000-00ac3000 rw-p 00015000 08:01 2097280 /lib/tls/i686/cmov/libpthread-2.11.1.so
00ac3000-00ac5000 rw-p 00000000 00:00 0
00cc6000-00cc7000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]
00d30000-00d4b000 r-xp 00000000 08:01 2101162 /lib/ld-2.11.1.so
00d4b000-00d4c000 r--p 0001a000 08:01 2101162 /lib/ld-2.11.1.so
00d4c000-00d4d000 rw-p 0001b000 08:01 2101162 /lib/ld-2.11.1.so
08048000-0804a000 r-xp 00000000 08:01 1442605 /home/ubuntu/luotao/file/server/server
0804a000-0804b000 r--p 00001000 08:01 1442605 /home/ubuntu/luotao/file/server/server
0804b000-0804c000 rw-p 00002000 08:01 1442605 /home/ubuntu/luotao/file/server/server
09a2f000-09a50000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
b6e00000-b6e21000 rw-p 00000000 00:00 0
b6e21000-b6f00000 ---p 00000000 00:00 0
b6fc9000-b6fca000 ---p 00000000 00:00 0
b6fca000-b77cd000 rw-p 00000000 00:00 0
b77dc000-b77df000 rw-p 00000000 00:00 0
bfafe000-bfb13000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack]
已放弃

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • oyljerry 2015-04-30 08:14
  已采纳

  有指针被反复释放了。结合gdb分析一下

  ./server[0x80497b8]
  ./server[0x80495ac]

  已采纳该答案
  打赏 评论
 • 七擒关羽 2015-04-30 08:37

  看下有没对read进行阻塞操作,客户端结束后,检测下服务端对应socket的标志位

  打赏 评论
 • 容成子 2015-05-03 06:31

  以前也遇到个类似的问题,不过解决了给忘了

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题