2 hsyhado123 hsyhado123 于 2015.05.28 22:39 提问

代码大全 全局数据有关的奇异的和令人激动的别名问题

代码大全p336 示例代码:
函数:
Sub WriteGlobal(ByRef inputVar As Integer)
inputVar = 0
globalVar = inputVar + 5
MsgBox("Input Variable: " $ Str(inputVar))
MsgBox("Global Variable: " $ Str(globalVar))
End Sub

调用:
WriteGlobal(globalVar)

结果:
Input Variable:5
Global Variable:5

意思是:globalVar是一个全局变量当做参数传递给子程序:
是否可以将代码转换成java代码:

package itcast.writeglobal;

public class WriteGlobalTest {
public static int globalVar = 3;
public static void main(String[] args) {
WriteGlobal(globalVar);
}

private static void WriteGlobal(int inputVar){
inputVar = 0;
globalVar = inputVar + 5;
System.out.println(inputVar);
System.out.println(globalVar);
}
}

为什么java代码显示的结果是0和5.哪里理解错了吗?请懂的大神解惑。谢谢!

1个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2015.05.28 22:41
已采纳

Sub WriteGlobal(ByRef inputVar As Integer)
VB特有的ByRef,是引用传参,在其中修改inputVar会影响调用者。
Java不支持。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!