baybaye 2015-11-06 14:11 采纳率: 70%
浏览 1364
已采纳

c语言编程问题

定义数组:{ 0,1,5,2,5,7,3,4,5,1,1,2,3,6,7,8,8
按升序排序
•重复数据删除
打印过程0 17图片说明

 • 写回答

5条回答 默认 最新

 • ysuwood 2015-11-07 01:57
  关注
   #include <stdio.h>
  #define NUM 18
  int main()
  {
    int a[NUM]={ 0,1,5,4,2,5,7,8,3,4,5,1,1,2,3,6,7,8 },b[NUM];
    int i,j,temp;
    printf("initial values:\t");
  
    for( i=0; i<NUM; i++ )
    {
      printf("%d ",a[i]);
    }
    printf("\n\n");
  
    for( i=0; i<NUM; i++ )
    {
      printf("process %d:\t",i);
      for( j=0; j<NUM-1; j++)
      {
        if(a[j]>a[j+1])
        {
          temp=a[j]; a[j]=a[j+1]; a[j+1]=temp;
        }
        printf("%d ",a[j]);
      }
      printf("%d\n",a[j]);
    }
  
    printf("\nsort values :\t");
    for( i=0; i<NUM; i++ )
    {
      printf("%d ",a[i]);
    }
    printf("\n");
    b[0]=a[0];
    printf("Deduplication :\t%d ",b[0]);
    for( i=1,j=0; i<NUM; i++ )
    {
      if(b[j]!=a[i]) 
      {
        b[++j]=a[i];
        printf("%d ",b[j]);
      }
    }
    printf("\n");
  }
  
  
  本回答被题主选为最佳回答 , 对您是否有帮助呢?
  评论
查看更多回答(4条)

报告相同问题?

悬赏问题

 • ¥15 安卓13,动态广播无法接受
 • ¥50 docker运行容器端口如何映射(不重启服务、不重建容器)
 • ¥50 基于TwinCAT3实现力传感器的实时读取
 • ¥20 python求解八元一次不定方程,无数解中随机输出几组即可(相关搜索:用python)
 • ¥50 libreoffice导出PPTX到PDF中的错误换行问题
 • ¥15 python实现网页视频下载
 • ¥15 如何通过深度图获得物体的完整、正确点云?
 • ¥15 有没有操作系统适用白丁的经典的书籍,如何解决?(标签-学习)
 • ¥15 Catia V5 R20 64位 安装过程中选择orbix配置创建套接字失败
 • ¥100 C51单片机设计交通灯时出现的问题