qq_33157801
qq_33157801
采纳率0%
2015-12-01 03:06 阅读 2.0k

c# gridview 怎么动态生成模板列呢?

刚学 c# 查了百度 有点看不懂 求大手帮我写一下
这里是绑定 //绑定
public void bind()
{

  string sqlstr = "select * from tijianjieguo";
  sqlcon = new SqlConnection(strCon);
  SqlDataAdapter myda = new SqlDataAdapter(sqlstr, sqlcon);  
  DataSet myds = new DataSet();
  sqlcon.Open();
  myda.Fill(myds, "tijianjieguo");   
  GridView1.DataSource = myds;
  GridView1.DataKeyNames = new string[] { "ID" };//主键
  GridView1.DataBind();
  sqlcon.Close();

}

![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201512/01/1448939128_333176.png) 想要在列下面 添加复选框 怎么写? 字段是不确定的。。
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

相关推荐