hutods
hutods
采纳率100%
2015-12-12 13:36 阅读 1.7k
已采纳

用C语言递归实现因数分解,不得使用循环

用C语言递归实现因数分解,比如54=3*3*3*2,不得使用循环

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

5条回答 默认 最新

 • 已采纳
  caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2015-12-12 13:55
   #include <stdio.h>
  int isPrime(int n, int acc)
  {
    if (n == 2) return 1;
    if (acc == 1) return 1;
    if (n % acc == 0) return 0;
    return isPrime(n, acc - 1);
  }
  void foo(int n, int acc)
  {
    if (n % acc == 0 && isPrime(acc, acc - 1) && n == acc) { printf("%d", acc); return; }
    if (n % acc == 0 && isPrime(acc, acc - 1))
    {
      printf("%d*", acc);
      foo(n / acc, acc);
    }
    foo(n, acc - 1);
  }
  int main()
  {
    int n = 54;
    foo(n, n);
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • u014070258 DeamonYang 2015-12-12 14:14

  #include "stdio.h"

  int mult(int data ,int i)
  {
  if(data <= 1)
  return 0;

    if(data%i == 0)
    {
      printf("%d",i);
      data /= i;
      if(data > 1)
      {
        printf("*");
      }
    }
    else i ++;
  
    return mult(data,i);
  

  }

  int main(void)
  {
  int num;
  scanf("%d",&num);
  printf("%d = ",num);
  mult(num,2);
  return 0;
  }

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • qq_27183003 ysuwood 2015-12-12 15:11
   #include <stdio.h> 
  void fun(int n,int m=2)
  {
    if(n<2) return;
    if(n==m)
    {
      printf("%d\n",m);
      return;
    }
  
    if(n%m==0)
    {
      printf("%d*",m);
      fun(n/m);
      return;
    }
    fun(n,m+1);
  }
  
  void main()
  {
    int n;
    while(1)
    {
      scanf("%d",&n);
      fun(n);
    }
  }
  
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_27183003 ysuwood 2015-12-13 00:29

  改为纯c实现:

   #include <stdio.h> 
  void fun(int n,int m)
  {
    if(n<2) return;
    if(n==m)
    {
      printf("%d\n",m);
      return;
    }
  
    if(n%m==0)
    {
      printf("%d*",m);
      fun(n/m);
      return;
    }
    fun(n,m+1);
  }
  
  void main()
  {
      int n=54;
      printf("%d=",n);
      fun(n,2);
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_27183003 ysuwood 2015-12-13 00:33

  去掉默认参数,调试完毕:

   #include <stdio.h> 
  void fun(int n,int m)
  {
    if(n<2) return;
    if(n==m)
    {
      printf("%d\n",m);
      return;
    }
  
    if(n%m==0)
    {
      printf("%d*",m);
      fun(n/m,2);
      return;
    }
    fun(n,m+1);
  }
  
  void main()
  {
    int n=54;
    printf("%d=",n);
    fun(n,2);
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐