qt5.5.1 自定义QWidget如何添加到QMainWindow的Q_Layout中

如定义一个class A:public QWidget{};
在QMainWindow中加入:
A* pa=new A;
a.show();//可以显示
//b.addWidget(a)//b为一个QLayout,在设计师界面中静态添加的,此时a不能显示出来是为什么

qt5

1个回答

是否需要调用的a的show来显示

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
其他相关推荐
Python+OpenCV计算机视觉

Python+OpenCV计算机视觉

在linux6.5 64位系统中安装qt5.5.1出现不能编译

我在虚拟机linux6.5 64位系统中安装来qt5.5.1(qt-opensource-linux-x64-5.5.1.run),在安装完之后启动qt进入qt开发页面。自己随意创建一个测试项目,在编译到时候报如下错误: Configuration is faulty. Check the Issues view for details. Error while building/deploying project cs1 (kit: Desktop Qt 5.5.1 GCC 64bit) When executing step "Make"。 哪位大神能指点一下。谢谢了。。。

ubuntu系统中使用qt5.5.1播放视频文件出现的错误

我在ubuntu15.10中安装的qt5.5.1,在使用qt5播放视频的时候,报错。 报错如下: Cannot connect to server socket err = 没有那个文件或目录 Cannot connect to server request channel jack server is not running or cannot be started *** stack smashing detected ***: /home/by/Qt5.5.1/Examples/Qt-5.5/multimediawidgets/build-player-Desktop_Qt_5_5_1_GCC_64bit-Debug/player terminated 程序异常结束。 我是通过浏览本地视频文件,把视频文件加载到播放列表中,当点击播放按钮的时候 就出现上述异常。各位大神谁遇到过,请指点一下。最好能说的详细点。 谢谢~~~

ubuntu15.10安装qt5.5.1播放视频报错找不到解码器

我在ubuntu15.10中安装了qt5.5.1,使用qt播放qt安装目录下的代码示例(视频播放功能), 报错说找不到解码器: Warning: "找不到‘video/quicktime, variant=(string)iso’类型可用的解码器。" 是需要quicktime这个吗?系统中有啊。程序是没有问题的,因为是安装qt时自动安装的。qt安装完我直接启动了。系统需要如何配置?希望说的详细点。 大神们请指点一下。。。 谢谢~~~

Qt5.5.1中Qt Creator中文乱码问题

今天简单设计了一个象棋的界面,但中文字符串乱码,这是怎么回事呢?网上说的很多都不适合Qt5版本,有没有合适的解决办法呢?谢谢。

QT 5.5.1 无法解析的外部符号

moc_accept.obj:-1: error: LNK2019: 无法解析的外部符号 "public: void __cdecl Accept::AcceptSignal(class QString)" (?AcceptSignal@Accept@@QEAAXVQString@@@Z),该符号在函数 "private: static void __cdecl Accept::qt_static_metacall(class QObject *,enum QMetaObject::Call,int,void * *)" (?qt_static_metacall@Accept@@CAXPEAVQObject@@W4Call@QMetaObject@@HPEAPEAX@Z) 中被引用

自己基于yocto 生成觉得QT开发环境重新移植QT5.5.1时报错,请问什么原因

+ cd qtbase + /home/keyto/QT/qt-everywhere-opensource-src-5.5.1/qtbase/configure -top-level -v -release -prefix /opt/qt5.5.1 -opensource -confirm-license -no-c++11 -no-pch -no-xcb -no-openssl -no-opengl -opengl es2 -dbus -qt-zlib -no-sse2 -no-iconv -tslib -make libs -device imx6 -device-option CROSS_COMPILE=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi- -sysroot /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi -no-gcc-sysroot -I /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi/usr/include -L /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi/usr/lib -make examples -nomake tools -nomake tests This is the Qt Open Source Edition. You are licensed to use this software under the terms of the Lesser GNU General Public License (LGPL) versions 2.1. You are also licensed to use this software under the terms of the GNU Lesser General Public License (LGPL) versions 3. You have already accepted the terms of the Open Source license. /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-g++ -c -fvisibility=hidden fvisibility.c Symbol visibility control enabled. /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find crt1.o: No such file or directory /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find crti.o: No such file or directory /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find crtbegin.o: No such file or directory /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find -lstdc++ /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find -lm /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find -lgcc_s /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find -lgcc /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find -lc /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find -lgcc_s /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find -lgcc /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find crtend.o: No such file or directory /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find crtn.o: No such file or directory collect2: error: ld returned 1 exit status /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find crt1.o: No such file or directory /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find crti.o: No such file or directory /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find crtbegin.o: No such file or directory /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find -lstdc++ /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find -lm /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find -lgcc_s /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find -lgcc /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find -lc /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find -lgcc_s /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find -lgcc /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find crtend.o: No such file or directory /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/5.2.0/real-ld: cannot find crtn.o: No such file or directory collect2: error: ld returned 1 exit status /opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-g++ -o libtest.so -shared -Wl,-Bsymbolic-functions -fPIC bsymbolic_functions.c bsymbolic_functions.c:2:2: error: #error "Symbolic function binding on this architecture may be broken, disabling it (see QTBUG-36129)." #error "Symbolic function binding on this architecture may be broken, disabling it (see QTBUG-36129)." ^ Symbolic function binding disabled. DEFAULT_INCDIRS="/usr/include /usr/local/include" DEFAULT_LIBDIRS="/lib /usr/lib" Creating qmake... arm-poky-linux-gnueabi-g++ -march=armv7-a -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -mtune=cortex-a9 --sysroot=/opt/fsl-imx-fb/4.1.15-1.2.0/sysroots/cortexa9hf-vfp-neon-poky-linux-gnueabi -o "../bin/qmake" project.o option.o property.o main.o ioutils.o proitems.o qmakevfs.o qmakeglobals.o qmakeparser.o qmakeevaluator.o qmakebuiltins.o makefile.o unixmake2.o unixmake.o mingw_make.o winmakefile.o projectgenerator.o meta.o makefiledeps.o metamakefile.o xmloutput.o pbuilder_pbx.o msvc_vcproj.o msvc_vcxproj.o msvc_nmake.o msvc_objectmodel.o msbuild_objectmodel.o cesdkhandler.o qtextcodec.o qutfcodec.o qstring.o qstring_compat.o qstringbuilder.o qtextstream.o qiodevice.o qdebug.o qmalloc.o qglobal.o qarraydata.o qbytearray.o qbytearraymatcher.o qdatastream.o qbuffer.o qlist.o qfiledevice.o qfile.o qfilesystementry.o qfilesystemengine.o qfsfileengine.o qfsfileengine_iterator.o qregexp.o qvector.o qbitarray.o qdir.o qdiriterator.o quuid.o qhash.o qfileinfo.o qdatetime.o qstringlist.o qabstractfileengine.o qtemporaryfile.o qmap.o qmetatype.o qsettings.o qsystemerror.o qlibraryinfo.o qvariant.o qvsnprintf.o qlocale.o qlocale_tools.o qlinkedlist.o qnumeric.o qcryptographichash.o qxmlstream.o qxmlutils.o qlogging.o qjson.o qjsondocument.o qjsonparser.o qjsonarray.o qjsonobject.o qjsonvalue.o qfilesystemengine_unix.o qfilesystemiterator_unix.o qfsfileengine_unix.o qlocale_unix.o -Wl,-O1 -Wl,--hash-style=gnu -Wl,--as-needed -Wl,--gc-sections project.o: file not recognized: File format not recognized collect2: error: ld returned 1 exit status make: *** [../bin/qmake] Error 1

问题: python如何调用Qt带有GUI模块的DLL?

<br/> **环境配置:**<br/> Win10 X64<br/> Python 3.5.2 32 bit <br/> Qt 5.5.1 MinGW 4.9.2 32.bit<br/> <br/><br/> **Qt DLL代码实现:** ```Qt extern "C" __declspec(dllexport) void showMessageWindow(char *msg) { QMessageBox::information(nullptr, "Title", msg); } extern "C" __declspec(dllexport) int add(int num1, int num2) { return num1 + num2; } ``` **python调用代码:** ```python from ctypes import * dll = cdll.LoadLibrary("QtDllTest.dll") print("add result=", dll.add(1, 2)) dll.showMessageWindow(b"Hello, Python Call C++!"); ``` **python执行结果:** ![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201612/12/1481523758_959360.png) **代码说明:** 1. python正常调用add函数。执行结果打印出了"add result= 3"; 2. python调用showMessageWindow失败。showMessageWindow设计GUI模块。 <br/><br/> > **问题: python如何调用Qt带有GUI模块的DLL?** <br/><br/> **本人的探索:** * python可以正常调用VC带UI的DLL. * 网上资料建议在可执行程序下,加入Qt5.5.1/5.5/mingw492_32的platforms和plugins目录下所有内容.结果仍然出现上面的错误.

qt Creator 5.5.1如何为QGraphicsView添加背景

如题,我继承了一个新类并重载了drawBackground,但是发现不行,求大神指点

配置QtCreator5.5.1与opencv3.3.1,执行mingw32-make出错。

windows7配置QtCreator5.5.1与opencv3.3.1,执行mingw32-make出错。 求大神解答!!!

新装的QT5.5构建时一直出错

![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201510/22/1445513257_76183.png) 在项目-构建环境哪里,勾选了清除系统环境变量,只使用QT的环境变量,然后QT项目就可以构建了,但非QT项目还是出现原来的错误==

vs2010无法添加QT5的类是为什么?

无法添加: It is impossible to add a QtClass to the current project, as it was not created using the Qt5VSAddin.![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201605/24/1464091856_387804.png) 谢谢!!!

QT 5.5.1 多语言切换功能怎么写啊,百度好多看不懂啊。我是新手。

求大神告知!还有下面这个是语言切换,可以有点看不明白啊!有大神给讲解一下么? connect( m_pActionChinese, SIGNAL( triggered() ), this, SLOT( slotChinese() ) ); 下面的函数不是很明白 void SecurGuards::slotChinese() { int index =ui->stackedWidget->currentIndex(); QApplication::removeTranslator( m_pTranslator ); m_pTranslator->load( "./translations/en.qm" ); QApplication::installTranslator( m_pTranslator ); this->ui->retranslateUi( this ); updateText(); setIndex(index); }

Qt 5怎么设置msvc2010的编译器?

安装完qt-opensource-windows-x86-msvc2010-5.5.1之后,为什么空的工程都编译不了。 出现这样的问题:'rc.exe' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序 或批处理文件。

qt 5.1.0 32 bit msvc2012版本 使用的C++11问题

我用的是qtcreator 2.7.2 基于qt 5.1.0 32 bit msvc2012版本,使用的C++11的新特性编译时都会报错, 很郁闷的是已经在 pro文件中添加了 CONFIG += c++11,似乎这个完全没有作用? 并且mingw4.8+qt5.1.0我使用CONFIG += c++11是ok的,非常困扰!

在64位系统下 64位vs 以及64位QT做了一个实验

QString s = "2.5"; float f = s.toFloat(); f += 0.1; 在其中一个vs程序中,f = 2.50000000... f+=0.1 得2.59999... 而单独拿出来实验一下结果却是2.6,无论在qt还是在vs下都是2.6这是怎么回事?

qt5附带的qt designer中右击push button后为什么没go to slot

今天刚刚学习使用qt在做一个教材上简单gui时要给push button 添加信号响应函数,教材上说的是右击push button找到go to slot,但是我右击以后没有找到go to slot

Qt5.5生成的。exe文件在xp上运行不了,该放的dll文件也都放了就是不行,看图说话

![![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201512/02/1449040658_533047.png)图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201512/02/1449040651_812852.png)

求指导Linux下QT编译问题

本人新手 毕设要做一个QT版的聊天软件。。下了一份代码 能运行 但是用最新的QT编译过不了 求大神帮忙 万分感谢

为什么点击按钮后直接关闭窗口了,没有弹出对话框呢?

**为什么点击按钮后直接关闭窗口了,没有弹出对话框呢?** ``` # -*- coding: utf-8 -*- # Form implementation generated from reading ui file 'frmMain.ui' # # Created by: PyQt5 UI code generator 5.5.1 # # WARNING! All changes made in this file will be lost! import sys from PyQt5.QtWidgets import QApplication , QMainWindow from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgets class Ui_frmMain(object): def setupUi(self, frmMain): frmMain.setObjectName("frmMain") frmMain.resize(415, 265) self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(frmMain) self.centralwidget.setObjectName("centralwidget") self.btnFirst = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) self.btnFirst.setGeometry(QtCore.QRect(150, 70, 75, 23)) self.btnFirst.setObjectName("btnFirst") frmMain.setCentralWidget(self.centralwidget) self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(frmMain) self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 415, 23)) self.menubar.setObjectName("menubar") frmMain.setMenuBar(self.menubar) self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(frmMain) self.statusbar.setObjectName("statusbar") frmMain.setStatusBar(self.statusbar) self.retranslateUi(frmMain) self.btnFirst.clicked.connect(self.btnFirstClike) QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(frmMain) def retranslateUi(self, frmMain): _translate = QtCore.QCoreApplication.translate frmMain.setWindowTitle(_translate("frmMain", "我的第一个窗口")) self.btnFirst.setText(_translate("frmMain", "第一个按钮")) def btnFirstClike(self): QtWidgets.QMessageBox.about(self,"测试","点击弹出窗口成功") if __name__ == '__main__': ''' 主函数 ''' app = QApplication(sys.argv) mainWindow = QMainWindow() ui = Ui_frmMain() ui.setupUi(mainWindow) mainWindow.show() sys.exit(app.exec_()) ```

2019 Python开发者日-培训

2019 Python开发者日-培训

150讲轻松搞定Python网络爬虫

150讲轻松搞定Python网络爬虫

设计模式(JAVA语言实现)--20种设计模式附带源码

设计模式(JAVA语言实现)--20种设计模式附带源码

YOLOv3目标检测实战:训练自己的数据集

YOLOv3目标检测实战:训练自己的数据集

java后台+微信小程序 实现完整的点餐系统

java后台+微信小程序 实现完整的点餐系统

三个项目玩转深度学习(附1G源码)

三个项目玩转深度学习(附1G源码)

初级玩转Linux+Ubuntu(嵌入式开发基础课程)

初级玩转Linux+Ubuntu(嵌入式开发基础课程)

2019 AI开发者大会

2019 AI开发者大会

玩转Linux:常用命令实例指南

玩转Linux:常用命令实例指南

一学即懂的计算机视觉(第一季)

一学即懂的计算机视觉(第一季)

4小时玩转微信小程序——基础入门与微信支付实战

4小时玩转微信小程序——基础入门与微信支付实战

Git 实用技巧

Git 实用技巧

Python数据清洗实战入门

Python数据清洗实战入门

使用TensorFlow+keras快速构建图像分类模型

使用TensorFlow+keras快速构建图像分类模型

实用主义学Python(小白也容易上手的Python实用案例)

实用主义学Python(小白也容易上手的Python实用案例)

程序员的算法通关课:知己知彼(第一季)

程序员的算法通关课:知己知彼(第一季)

MySQL数据库从入门到实战应用

MySQL数据库从入门到实战应用

机器学习初学者必会的案例精讲

机器学习初学者必会的案例精讲

手把手实现Java图书管理系统(附源码)

手把手实现Java图书管理系统(附源码)

极简JAVA学习营第四期(报名以后加助教微信:eduxy-1)

极简JAVA学习营第四期(报名以后加助教微信:eduxy-1)

.net core快速开发框架

.net core快速开发框架

玩转Python-Python3基础入门

玩转Python-Python3基础入门

Python数据挖掘简易入门

Python数据挖掘简易入门

微信公众平台开发入门

微信公众平台开发入门

程序员的兼职技能课

程序员的兼职技能课

Windows版YOLOv4目标检测实战:训练自己的数据集

Windows版YOLOv4目标检测实战:训练自己的数据集

HoloLens2开发入门教程

HoloLens2开发入门教程

微信小程序开发实战

微信小程序开发实战

Java8零基础入门视频教程

Java8零基础入门视频教程

相关热词 c# 按行txt c#怎么扫条形码 c#打包html c# 实现刷新数据 c# 两个自定义控件重叠 c#浮点类型计算 c#.net 中文乱码 c# 时间排序 c# 必备书籍 c#异步网络通信
立即提问