jjiajjjja
jjiajjjja
采纳率100%
2016-01-03 08:11 阅读 3.2k
已采纳

VB6.0中如何用inputbox函数实现输入10个数字,求最大的哪一个?

VB6.0中如何用inputbox函数实现输入10个数字,求最大的哪一个?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2016-01-03 08:15
   dim max as integer
  dim i as integer
  dim x as integer
  for i = 1 to 10
  x = val(inputbox("请输入第" & i & "个数"))
  if x > max then max = x
  next
  msgbox max
  
  点赞 2 评论 复制链接分享

相关推荐