CSDNRGY
2016-01-03 16:24
采纳率: 99.3%
浏览 1.5k

深夜了还有前端的大神吗,我写了一个Demo但是没调明白,求大神帮看下?

 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>
<style type="text/css">
.d1{width:300px; height:300px;float:left;margin:0 0 0 5px; border:1px #000 solid; background:#0000}
.d2{width:300px; height:300px;float:left;margin:0 0 0 5px; border:1px #000 solid; background:#0000}
</style>
</head>
<body>
<button onclick="addDiv1()">addDiv1</button>
<button onclick="addDiv2()">addDiv2</button>
<button onclick="subForm()">addDiv2</button>
<table id="thisTable">
  <tr>
    <td>id</td>
    <td>name</td>
    <td>age</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input value="001"/></td>
    <td><input name="userName" value="laowang"/></td>
    <td><input value="10"/></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input value="001"/></td>
    <td><input name="userName" value="laowang"/></td>
    <td><input value="10"/></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><input value="001"/></td>
    <td><input name="userName" value="laowang"/></td>
    <td><input value="10"/></td>
  </tr>
</table>
<form id="thisForm">
  <div id="d1" class="d1"></div>
  <div id="d2" class="d2"></div>
</form>
</body>
<script type="text/javascript">
//console.log();
function addDiv1(){
  $("#thisTable input").attr("onclick","moveDiv1(this)");
}
function moveDiv1(e){
  var flag = quchong(e);//判断元素是否存在,如果存在结束当前方法
  alert(flag);
  $("#d1").append($(e).clone(true));
}
function addDiv2(){
  $("#thisTable input").attr("onclick","moveDiv2(this)");
}
function moveDiv2(e){
  $("#d2").append($(e).clone(true));
}
function subForm(){

}
function quchong(e){//判断是否重复
  //如果元素的的方法是addDiv1
  if($(e).attr("onclick")=="moveDiv1(this)"){
    //alert("addDiv1");
    $("#d1 input").each(function(){ 
      if($(this).val()==$(e).val()){
        return false;
      }
    });
  }
  //如果元素的的方法是addDiv2
  if($(e).attr("onclick")=="moveDiv2(this)"){
    return false;
  }
}
</script>
</html>

JavaScript里貌似有没有返回值这个概念啊,我项返回一个布尔类型,但是接到的值是未定义,怎么解决问题

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • threenewbee 2016-01-03 16:56
  已采纳
   JavaScript里貌似有没有返回值这个概念啊
  有的。只是没有返回值类型
  
  if($(this).val()==$(e).val()){
          return false;
        }
    这里返回的是each方法的那个匿名函数,不是quchong这个函数
  
    你得这么写
    function quchong(e){//判断是否重复
    //如果元素的的方法是addDiv1
    if($(e).attr("onclick")=="moveDiv1(this)"){
      //alert("addDiv1");
          var r = true;
      $("#d1 input").each(function(){ 
        if($(this).val()==$(e).val()){
          r = false;
        }
      });
          if (!r) return false;
    }
    //如果元素的的方法是addDiv2
    if($(e).attr("onclick")=="moveDiv2(this)"){
      return false;
    }
      return true; //这里要有一个默认值,防止没有任何分支走到
  }
  
  打赏 评论
 • AAArlex 2016-01-03 16:59

  那个quchong()的函数里面你只是返回了有重复的时候的情况是false吧,没有重复的话要返回true的吧。。。如果当前传入的数值都不满足你的两个if
  语句的话就没有返回值的啊,所以应该是undefined吧。。。个人理解。。。你试试quchong()函数最后返回一个return true试试呢?

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题