dabentudou
2016-01-13 16:08
采纳率: 100%
浏览 7.9k
已采纳

已知字母A的ASCII码为十进制的65,下面程序的输出是

已知字母A的ASCII码为十进制的65,下面程序的输出是______A_____.
#include void main() {char ch1,ch2; ch1='A'+'5'-'3'; ch2='A'+'6'-'3'; printf("%d,%c\n",ch1,ch2); }
A) 67,D B) B,C C) C,D D) 不确定的值

4条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题