kissxiali521
kissxiali521
采纳率0%
2016-01-14 03:50 阅读 2.2k

x64环境下,把内嵌汇编的汇编单独放在.asm文件中

void GDIRender::YUV_TO_RGB24(unsigned char *puc_y, int stride_y,
unsigned char *puc_u, unsigned char *puc_v, int stride_uv,
unsigned char *puc_out, int width_y, int height_y,int stride_out) {

int y, horiz_count;
unsigned char *puc_out_remembered;

if (height_y < 0) 
{
  /* we are flipping our output upside-down */
  height_y = -height_y;
  puc_y   += (height_y  - 1) * stride_y ;
  puc_u   += (height_y/2 - 1) * stride_uv;
  puc_v   += (height_y/2 - 1) * stride_uv;
  stride_y = -stride_y;
  stride_uv = -stride_uv;
}
horiz_count = -(width_y >> 3);

for (y=0; y<height_y; y++) {

  if (y == height_y-1) {
    /* this is the last output line - we need to be careful not to overrun the end of this line */
    unsigned char temp_buff[3*MAXIMUM_Y_WIDTH+1];
    puc_out_remembered = puc_out;
    puc_out = temp_buff; /* write the RGB to a temporary store */
  }

  _asm {
    push eax
    push ebx
    push ecx
    push edx
    push edi

    mov eax, puc_out    
    mov ebx, puc_y    
    mov ecx, puc_u    
    mov edx, puc_v
    mov edi, horiz_count

  horiz_loop:

    movd mm2, [ecx]
    pxor mm7, mm7

    movd mm3, [edx]
    punpcklbw mm2, mm7    ; mm2 = __u3__u2__u1__u0

    movq mm0, [ebx]     ; mm0 = y7y6y5y4y3y2y1y0 
    punpcklbw mm3, mm7    ; mm3 = __v3__v2__v1__v0

    movq mm1, mmw_0x00ff   ; mm1 = 00ff00ff00ff00ff 

    psubusb mm0, mmb_0x10  ; mm0 -= 16

    psubw mm2, mmw_0x0080  ; mm2 -= 128
    pand mm1, mm0      ; mm1 = __y6__y4__y2__y0

    psubw mm3, mmw_0x0080  ; mm3 -= 128
    psllw mm1, 3       ; mm1 *= 8

    psrlw mm0, 8       ; mm0 = __y7__y5__y3__y1
    psllw mm2, 3       ; mm2 *= 8

    pmulhw mm1, mmw_mult_Y  ; mm1 *= luma coeff 
    psllw mm0, 3       ; mm0 *= 8

    psllw mm3, 3       ; mm3 *= 8
    movq mm5, mm3      ; mm5 = mm3 = v

    pmulhw mm5, mmw_mult_V_R ; mm5 = red chroma
    movq mm4, mm2      ; mm4 = mm2 = u

    pmulhw mm0, mmw_mult_Y  ; mm0 *= luma coeff 
    movq mm7, mm1      ; even luma part

    pmulhw mm2, mmw_mult_U_G ; mm2 *= u green coeff 
    paddsw mm7, mm5     ; mm7 = luma + chroma  __r6__r4__r2__r0

    pmulhw mm3, mmw_mult_V_G ; mm3 *= v green coeff 
    packuswb mm7, mm7    ; mm7 = r6r4r2r0r6r4r2r0

    pmulhw mm4, mmw_mult_U_B ; mm4 = blue chroma
    paddsw mm5, mm0     ; mm5 = luma + chroma  __r7__r5__r3__r1

    packuswb mm5, mm5    ; mm6 = r7r5r3r1r7r5r3r1
    paddsw mm2, mm3     ; mm2 = green chroma

    movq mm3, mm1      ; mm3 = __y6__y4__y2__y0
    movq mm6, mm1      ; mm6 = __y6__y4__y2__y0

    paddsw mm3, mm4     ; mm3 = luma + chroma  __b6__b4__b2__b0
    paddsw mm6, mm2     ; mm6 = luma + chroma  __g6__g4__g2__g0

    punpcklbw mm7, mm5    ; mm7 = r7r6r5r4r3r2r1r0
    paddsw mm2, mm0     ; odd luma part plus chroma part  __g7__g5__g3__g1

    packuswb mm6, mm6    ; mm2 = g6g4g2g0g6g4g2g0
    packuswb mm2, mm2    ; mm2 = g7g5g3g1g7g5g3g1

    packuswb mm3, mm3    ; mm3 = b6b4b2b0b6b4b2b0
    paddsw mm4, mm0     ; odd luma part plus chroma part  __b7__b5__b3__b1

    packuswb mm4, mm4    ; mm4 = b7b5b3b1b7b5b3b1
    punpcklbw mm6, mm2    ; mm6 = g7g6g5g4g3g2g1g0

    punpcklbw mm3, mm4    ; mm3 = b7b6b5b4b3b2b1b0

    /* 32-bit shuffle.... */
    pxor mm0, mm0      ; is this needed?

    movq mm1, mm6      ; mm1 = g7g6g5g4g3g2g1g0
    punpcklbw mm1, mm0    ; mm1 = __g3__g2__g1__g0

    movq mm0, mm3      ; mm0 = b7b6b5b4b3b2b1b0
    punpcklbw mm0, mm7    ; mm0 = r3b3r2b2r1b1r0b0

    movq mm2, mm0      ; mm2 = r3b3r2b2r1b1r0b0

    punpcklbw mm0, mm1    ; mm0 = __r1g1b1__r0g0b0
    punpckhbw mm2, mm1    ; mm2 = __r3g3b3__r2g2b2

    /* 24-bit shuffle and save... */
    movd  [eax], mm0    ; eax[0] = __r0g0b0
    psrlq mm0, 32      ; mm0 = __r1g1b1

    movd 3[eax], mm0    ; eax[3] = __r1g1b1

    movd 6[eax], mm2    ; eax[6] = __r2g2b2


    psrlq mm2, 32      ; mm2 = __r3g3b3

    movd 9[eax], mm2    ; eax[9] = __r3g3b3

    /* 32-bit shuffle.... */
    pxor mm0, mm0      ; is this needed?

    movq mm1, mm6      ; mm1 = g7g6g5g4g3g2g1g0
    punpckhbw mm1, mm0    ; mm1 = __g7__g6__g5__g4

    movq mm0, mm3      ; mm0 = b7b6b5b4b3b2b1b0
    punpckhbw mm0, mm7    ; mm0 = r7b7r6b6r5b5r4b4

    movq mm2, mm0      ; mm2 = r7b7r6b6r5b5r4b4

    punpcklbw mm0, mm1    ; mm0 = __r5g5b5__r4g4b4
    punpckhbw mm2, mm1    ; mm2 = __r7g7b7__r6g6b6

    /* 24-bit shuffle and save... */
    movd 12[eax], mm0    ; eax[12] = __r4g4b4
    psrlq mm0, 32      ; mm0 = __r5g5b5

    movd 15[eax], mm0    ; eax[15] = __r5g5b5
    add ebx, 8        ; puc_y  += 8;

    movd 18[eax], mm2    ; eax[18] = __r6g6b6
    psrlq mm2, 32      ; mm2 = __r7g7b7

    add ecx, 4        ; puc_u  += 4;
    add edx, 4        ; puc_v  += 4;

    movd 21[eax], mm2    ; eax[21] = __r7g7b7
    add eax, 24       ; puc_out += 24

    inc edi
    jne horiz_loop     

    pop edi 
    pop edx 
    pop ecx
    pop ebx 
    pop eax

    emms

  }

  if (y == height_y-1) {
    /* last line of output - we have used the temp_buff and need to copy... */
    int x = 3 * width_y;         /* interation counter */
    unsigned char *ps = puc_out;        /* source pointer (temporary line store) */
    unsigned char *pd = puc_out_remembered;   /* dest pointer    */
    while (x--) *(pd++) = *(ps++);    /* copy the line   */
  }

  puc_y  += stride_y;
  if (y%2) {
    puc_u  += stride_uv;
    puc_v  += stride_uv;
  }
  puc_out += stride_out; 
}

}

上面是视频解码的视频格式转换的代码,由于x64不支持内嵌汇编,在网上也找了关于移植的文件,我的没有任何汇编基础,还请会的帮我转下汇编,就是把内嵌汇编这段单独挡在一个文件(.asm)中,然后能编译通过,我用的环境是vs2010的x64 ,请知道帮下忙,谢谢

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

相关推荐