sbshso
@小七
2016-02-15 13:09
采纳率: 88.9%
浏览 1.6k
已采纳

关于C语言字符串的问题

/*输入两个整型数组,假设数组大小为7,输出不是两个数组共有的元素。
例如,输入1 2 3 4 5 6 7和5 6 7 8 9 0,输出为1 2 3 4 8 9 0.
要求:只能使用。*/图片说明本来打算用指针进行移动变相的删除字符串,但是发生错误,基础不太扎实,求解

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

5条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳

  5 6 7 8 9 0 Press any key to continue

  点赞 评论
 • caozhy
   #include <stdio.h>
  
  int main(int argc, char* argv[])
  {
    char a[7]={1,2,3,4,5,6,7};
    char b[7]={1,2,3,4,8,9,0};
    char c[20];
    int x = -1;
    int i, j;
    for (i = 0; i < 7; i++)
    {
      int f = 0;
      for (j = 0; j < 7; j++)
      {
        if (a[i] == b[j]) { f = 1; break; }
      }
      if (!f)
      {
        c[++x] = a[i];
      }
    }
    for (j = 0; j < 7; j++)
    {
      int f = 0;
      for (i = 0; i < 7; i++)
      {
        if (a[i] == b[j]) { f = 1; break; }
      }
      if (!f)
      {
        c[++x] = b[j];
      }
    }
    for (i = 0; i <= x; i++) printf("%d ", c[i]);
    return 0;
  }
  
  点赞 评论
 • lm_whales
  lm_whales 2016-02-15 16:43

  int diffab(char *a,ichar*b,char *c,int m.int n){
  int i,j;
  char *p=c;
  for(i=0;i=m;i++){
  for(j=0;j<n;j++){
  if(a[i]==b[j]){
  break;
  }
  if(j==n) *p++=a[i];
  }
  for(i=0;i=n;i++){
  for(j=0;j<m;j++){
  if(a[j]==b[i]){
  break;
  }
  if(j==m) *p++=b[i];
  }
  return p-c;
  }

  int main()
  {
  char a[]={1 ,2 ,3, 4 ,5, 6 ,7};
  char b[]={1,2,3,4,6, 8, 9, 0},
  char c[14]={};
  int n =diffab(a,b,c,7,7);
  for(int i=0;i<n;i++)
  cout <<c[i]<<" ";
  }
  cout <<endl;
  return 0;
  }

  这好像是求对称差集的方法

  点赞 评论
 • github_27756899
  gh_99 2016-02-16 15:08

  char *p = a[i]; //改为: char * p = a+i;
  p = a[j]; //改为:p = a+j;
  试试.

  点赞 评论
 • github_27756899
  gh_99 2016-02-16 15:12

  不是a是c .
  char *p = c[i]; //改为: char * p = c+i;
  p = c[j]; //改为:p = c+j;
  printf("%3d",a[i]); //改为:printf("%3c",c[i]);
  试试.

  点赞 评论

相关推荐