2 qq 33859550 qq_33859550 于 2016.02.21 14:45 提问

vc 编程老是出现error

#include "stdafx.h"
#include "math.h"

int main(int argc, char* argv[])
{ double a,b,c,x1,x2,m,temp;
scanf("%lf %lf %lf",&a,&b,&c);
m=b*b-4*a*c;
x1=(sqrt(m)-b)/(2*a);
x2=(-sqrt(m)-b)/(2*a);
if (a==0)
{ if(b==0)
{printf("NOT A EQUATION"); }
else if(b!=0)
{printf("x1=%lf",c/(-b));}
}

else if (a!=0)
{ if(m>=0)
   {if(x1>x2)
      {printf("x1= %lf x2= %lf",x1,x2);}
     else if(x1<=x2){ temp=x1;x1=x2;x2=temp;
     printf("x1=%lf x2=%lf",x1,x2);}
  else if(m<0)
    {printf("无解");}
}

return 0;

}
ps:求大神帮我看看一下

3个回答

rl529014
rl529014   2016.02.21 16:36

括号不匹配,自己看下括号,return前面少了个后括号

rl529014
rl529014   2016.02.21 16:36

建议写程序的时候注意格式,该缩进的缩进,该换行的换行

mengyin521
mengyin521   2016.02.21 22:57

#include "stdafx.h"
#include "math.h"

int main(int argc, char* argv[])
{ double a,b,c,x1,x2,m,temp;
scanf("%lf %lf %lf",&a,&b,&c);
m=b*b-4*a*c;
x1=(sqrt(m)-b)/(2*a);
x2=(-sqrt(m)-b)/(2*a);
if (a==0)
{ if(b==0)
{printf("NOT A EQUATION"); }
else if(b!=0)
{printf("x1=%lf",c/(-b));}
}
else if (a!=0)
{ if(m>=0)
{
if(x1>x2)
{
printf("x1= %lf x2= %lf",x1,x2);
}
else if(x1<=x2)
{ temp=x1;x1=x2;x2=temp;
printf("x1=%lf x2=%lf",x1,x2);
}
else if(m<0)
{
printf("无解");
}
}
} //-----------------------------------------这里少括号 } -----------------------------------------------------------------------

return 0;
}

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!