namedajipai
namedajipai
2016-03-01 11:56
采纳率: 90.6%
浏览 1.4k
已采纳

Visual Basic一个关于替换字符串的问题

将字符串第4个字符开始,第8个字符结束替换成*,比如12345678901替换成1234****901,怎么实现?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳

  用mid函数
  dim s as string
  s = "12345678901"
  s = mid(s, 1, 4) & "****" & mid(s, 9, 3)

  点赞 评论

相关推荐