namedajipai
2016-03-02 05:50
采纳率: 90.6%
浏览 1.3k
已采纳

一个有关于VB字符串算法的问题

Visual Basic判断字符串最大连号数,比如12233444返回3,因为444是三连号

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • blownewbee 2016-03-02 05:59
  已采纳
   dim n = 0
  dim max = 0
  for i = 2 to len(s)
  if mid(s,i,1)=mid(s,i-1,1) then
    n = n + 1
  else
    if n > max then max = n
    n = 1
  end if
  next
  msgbox max
  
  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题