qiuzhijiao
qiuzhijiao
2016-03-07 11:49

初学编程知识,望各位帮忙解决

  • java
  • 数据库
  • eclipse

最近在学习Java ,如何让myeclipse用数据库中的数据??如何将数据库和myeclipse连接起来?

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

9条回答