fanlab1234
fanlab-sc
2016-03-09 04:03

Qt 交叉编译出现moc文件报错

  • qt
  • linux
  • 交叉编译

moc_QtMqttclient.cpp:52: error: no 'void QtMqttclient::qt_static_metacall(QObject*, QMetaObject::Call, int, void**)' member function declared in class 'QtMqttclient'
moc_QtMqttclient.cpp:68: error: 'const QMetaObjectExtraData QtMqttclient::staticMetaObjectExtraData' is not a static member of 'class QtMqttclient'
moc_QtMqttclient.cpp:70: error: argument of type 'void (QtMqttclient::)(QObject*, QMetaObject::Call, int, void**)' does not match 'int (*)(QMetaObject::Call, int, void**)'
moc_QtMqttclient.cpp:74: error: 'staticMetaObjectExtraData' was not declared in this scope
在linux上编译没有报错,但是在进行交叉编译的时候却报错了,moc文件不是自动生成的吗,为啥会出现这样的问题啊

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答

为你推荐

换一换