2 qq 33967085 qq_33967085 于 2016.03.21 22:45 提问

vb加密函数,可加密中文,有密码

求大神帮忙
加密函数
要求可加密中文
而且可根据给定的密码加密
加密(要加密的字符串,密码)
然后密码不同,加密后的就不同
谢谢了

3个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.03.21 23:05
已采纳

最简单的是先做base64编码,然后不存在什么中文的问题了,再xor下。解密相反,先xor,然后base64解码
如果要完整代码,请先采纳下。

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.03.22 17:18
 Option Explicit
Private Const cstBase64 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
Private arrBase64() As String

Public Function 加密(strSource As String, key As String) As String
  On Error Resume Next
  If UBound(arrBase64) = -1 Then
    arrBase64 = Split(StrConv(cstBase64, vbUnicode), vbNullChar)
  End If
  Dim arrB() As Byte, bTmp(2) As Byte, bT As Byte
  Dim I As Long, J As Long
  arrB = StrConv(strSource, vbFromUnicode)

  J = UBound(arrB)
  For I = 0 To J Step 3
    Erase bTmp
    bTmp(0) = arrB(I + 0) Xor (Asc(Mid(key, I \ 3 Mod Len(key) + 1, 1)) Mod 256)
    bTmp(1) = arrB(I + 1) Xor (Asc(Mid(key, I \ 3 Mod Len(key) + 1, 1)) Mod 256)
    bTmp(2) = arrB(I + 2) Xor (Asc(Mid(key, I \ 3 Mod Len(key) + 1, 1)) Mod 256)

    bT = (bTmp(0) And 252) / 4
    加密 = 加密 & arrBase64(bT)

    bT = (bTmp(0) And 3) * 16
    bT = bT + bTmp(1) \ 16
    加密 = 加密 & arrBase64(bT)

    bT = (bTmp(1) And 15) * 4
    bT = bT + bTmp(2) \ 64
    If I + 1 <= J Then
      加密 = 加密 & arrBase64(bT)
    Else
      加密 = 加密 & "="
    End If

    bT = bTmp(2) And 63
    If I + 2 <= J Then
      加密 = 加密 & arrBase64(bT)
    Else
      加密 = 加密 & "="
    End If
  Next
End Function

Public Function 解密(strEncoded As String, key As String) As String
  On Error Resume Next
  Dim arrB() As Byte, bTmp(3) As Byte, bT As Long, bRet() As Byte
  Dim I As Long, J As Long
  arrB = StrConv(strEncoded, vbFromUnicode)
  J = InStr(strEncoded & "=", "=") - 2
  ReDim bRet(J - J \ 4 - 1)
  For I = 0 To J Step 4
    Erase bTmp
    bTmp(0) = ((InStr(cstBase64, Chr(arrB(I))) - 1) And 63)
    bTmp(1) = ((InStr(cstBase64, Chr(arrB(I + 1))) - 1) And 63)
    bTmp(2) = ((InStr(cstBase64, Chr(arrB(I + 2))) - 1) And 63)
    bTmp(3) = ((InStr(cstBase64, Chr(arrB(I + 3))) - 1) And 63)

    bT = bTmp(0) * 2 ^ 18 + bTmp(1) * 2 ^ 12 + bTmp(2) * 2 ^ 6 + bTmp(3)

    bRet((I \ 4) * 3) = (bT \ 65536) Xor (Asc(Mid(key, I \ 3 Mod Len(key) + 1, 1)) Mod 256)
    bRet((I \ 4) * 3 + 1) = ((bT And 65280) \ 256) Xor (Asc(Mid(key, I \ 3 Mod Len(key) + 1, 1)) Mod 256)
    bRet((I \ 4) * 3 + 2) = (bT And 255) Xor (Asc(Mid(key, I \ 3 Mod Len(key) + 1, 1)) Mod 256)
  Next
  解密 = StrConv(bRet, vbUnicode)
End Function

Private Sub Command1_Click()
  Text3.Text = 加密(Text2.Text, Text1.Text)
End Sub

Private Sub Command2_Click()
  Text2.Text = 解密(Text3.Text, Text1.Text)
End Sub

qq_33967085
qq_33967085 谢谢
大约 2 年之前 回复
suwu150
suwu150   2016.04.07 12:55

看的不是怎么太清楚。。。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!