2 dyxm21 dyxm21 于 2016.03.24 07:47 提问

求解思路和源码⋯⋯⋯⋯

这个题目没太看懂求思路和源码⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯图片说明

2个回答

huixion
huixion   2016.03.24 10:48
已采纳

有代码,思路自己看。。。
import java.util.*;

public class A
{
static char[][] Zu;

static class Tur
{
  int dr = 0;
  int di = -1;

  int x = 0;
  int y = 0;

  void left()
  {
    int dr2 = di;
    int di2 = -dr;
    dr = dr2;
    di = di2;
  }
  void right()
  {
    int dr2 = -di;
    int di2 = dr;
    dr = dr2;
    di = di2;
  }
  void dot()
  {
    //System.out.println(x+","+y);
    Zu[x][y] = '$';
  }
  void go()
  {
    x += dr;
    y += di;
  }
}

static void show()
{
  for(int i=0; i<Zu.length; i++)
  {
    for(int j=0; j<Zu[i].length; j++)
    {
      if(Zu[i][j]>0)
        System.out.print(Zu[i][j]);
      else
        System.out.print('.');
    }
    System.out.println();
  }
}

static void f(int n, int x0, int y0)
{
  Tur tur = new Tur();
  tur.x = x0+2;
  tur.y = y0+2;

  for(int k=0; k<4; k++)
  {
    for(int i=0; i<2; i++){
      tur.dot(); 
      tur.go();
    }
    tur.right();
    for(int i=0; i<4*n; i++){
      tur.dot(); 
      tur.go();
    }
    tur.right();
    for(int i=0; i<2; i++){
      tur.dot(); 
      tur.go();
    }
    tur.left();
  }    
}

static void test(int n)
{
  Zu = new char[4*n+5][4*n+5];

  for(int i=n; i>=0; i--)
    f(i,2*n-i*2,2*n-i*2);

  show();   
}

public static void main(String[] args)
{
  test(5);//输出5个
  //test(13); 
}
}
caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.03.24 07:49

之前的问题采纳了,再回答新的问题

dyxm21
dyxm21 回复caozhy: 好了
大约 2 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!