q664945435
2016-04-07 09:01
采纳率: 50%
浏览 1.3k
已采纳

js var 判断求大神帮忙

var q   = Ext.getCmp("itemasset").getValue();
    var w = Ext.getCmp("itemassetleader").getValue();
          q的值是1,2
          w的值是1,2,3,4,5 这些值是获取到可变的
          如何去取他们之中相同的值
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • 已采纳

  for遍历。。

  
    var q='1,2,9'
    var w='1,2,3,4,5'
    var arr1 = q.split(','), arr2 = w.split(',');
    var r='';
    for(var i=0;i<arr1.length;i++)
      for (var j = 0; j < arr2.length; j++) 
        if (arr1[i] == arr2[j]) {
          r += ',' + arr1[i];
          break;
        }
    r=r.substring(1)
    alert(r);
  
  已采纳该答案
  打赏 评论
 • 清泉流 2016-04-07 09:33

  一种是使用split函数逐个判断。
  一种是使用substr字符串截取函数去判断

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题