2 yxts122 YXTS122 于 2016.04.20 20:55 提问

这堆排序的算法哪里错了?
 #include<stdio.h>
void abc(int a[],int e,int f)
{
  int i=e;
  int j=2*i;
  int t=a[i];
  while (j+1<=f)
  {
    if (a[j+1]>a[j])
      j++;
    if (a[j]>a[i])
      a[i]=a[j];
    i=j;
    j=2*i;
  }
  a[i]=t;
}
void asd(int a[],int n)
{
  int p,t;
  for (p=n/2;p>=1;p--)
     abc(a,p,n);
  for (p=14;p>=1;p--)
  {
    t=a[1]; a[1]=a[p]; a[p]=t;
    abc(a,1,p);
  }
}
int main()
{
  int i;
  int a[15]={0,3,7,11,2,5,1,9,8,6,3,14,3,5,10};
  asd(a,14);
  for (i=1;i<15;i++)
     printf("%3d",a[i]);
  return 0;
}

图片说明

3个回答

qq423399099
qq423399099   Ds   Rxr 2016.04.20 21:56
已采纳
YXTS122
YXTS122 你按照我的思路帮我改改
大约 2 年之前 回复
CSDNXIAOD
CSDNXIAOD   2016.04.20 21:02

关于堆排序的c++算法
----------------------biu~biu~biu~~~在下问答机器人小D,这是我依靠自己的聪明才智给出的答案,如果不正确,你来咬我啊!

YXTS122
YXTS122   2016.08.09 06:31
 #include<stdio.h>
void abc(int a[],int e,int f)
{
  int i=e;
  int j=2*i;
  int t=a[i];
  while (j<=f)
  {
    if (a[j+1]>a[j]&&j<f)
       j++;
    if (a[j]>t)
    {
      a[i]=a[j];
      i=j;
      j=2*i;
    }
    else
       break;
  }
  a[i]=t;
}
void asd(int a[],int n)
{
  int p,t;
  for (p=n/2;p>=1;p--)
     abc(a,p,n);
  for (p=14;p>=2;p--)
  {
    t=a[1];  a[1]=a[p];  a[p]=t;
    abc(a,1,p-1);
  }
}
int main()
{
  int i;
  int a[15]={0,3,7,11,2,5,1,9,8,6,3,14,3,5,10};
  asd(a,14);
  for (i=1;i<15;i++)
     printf("%3d",a[i]);
  return 0;
}    
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!