zuoyinailiuyan5007
zuoyinailiuyan
采纳率100%
2016-04-22 03:32 阅读 1.6k

Struts.xml的配置有点问题,可就是找不着,新手求多指导!

  <global-results>
    <result name="error">/error.jsp</result>

  </global-results>
  <action name="AdminAction" class="com.bzu.action.AdminAction">

    <result name="loginsuccess">/jsp/admin/default.jsp</result>
    <result name="success">/jsp/admin/operaSuccess.jsp</result>
    <result name="input">/jsp/admin/login.jsp</result>
  </action>
  <action name="EmployerAction" class="com.bzu.action.EmployerAction">

    <result name="success"> /jsp/admin/employerlist.jsp</result>

    <result name="deletesuccess" type="redirectAction">EmployerAction!emplyerList</result>//错误处“Action EmployerAction!emplyerList cannot be found in the namespace /”
    <result name="dilog"> /jsp/admin/update_employerdilog.jsp</result>
    <result name="operasuccess">/jsp/admin/operaSuccess.jsp</result>
    <result name="worklist">/jsp/admin/todaywork.jsp</result>
    <result name="employerworks" type="redirectAction">EmployerAction!workList</result>错误处“Action EmployerAction!workList cannot be found in the namespace /”
    <result name="todayworklist">/jsp/admin/todayworklist.jsp</result>
    <result name="workMap">/jsp/admin/workMap.jsp</result>

  </action>
  <action name="GoodsAction" class="com.bzu.action.GoodsAction">

    <result name="goodslist">/jsp/admin/goodsList.jsp</result>

    <result name="deletesuccess" type="redirectAction">GoodsAction!goodsList</result>错误处“Action GoodsAction!goodsList cannot be found in the namespace /”

    <result name="dilog"> /jsp/admin/update_goodsdilog.jsp</result>
    <result name="addGoods"> /jsp/admin/addGoods.jsp</result>

    <result name="operasuccess">/jsp/admin/operaSuccess.jsp</result>

  </action>
  <action name="IntoGoodsAction" class="com.bzu.action.IntoGoodsAction">
    <result name="addIntoGoods"> /jsp/admin/addIntoGoods.jsp</result>
    <result name="operasuccess">/jsp/admin/operaSuccess.jsp</result>
    <result name="intoGoodsList">/jsp/admin/intoGoodList.jsp</result>
    <result name="deletesuccess" type="redirectAction">IntoGoodsAction!intoGoodsList</result>错误处“Action IntoGoodsAction!intoGoodsList cannot be found in the namespace /”
    <result name="dialog" >/jsp/admin/updateIntoGoods.jsp</result>
  </action>

  <action name="EmployerWageAction" class="com.bzu.action.EmployerWageAction">

    <result name="employerWageList">/jsp/admin/employerWageList.jsp</result>
    <result name="createWageSuccess">/jsp/admin/operaSuccess.jsp</result>

    <result name="spendlist">/jsp/admin/goodsSpendList.jsp</result>

  </action>

  <action name="InputerAction" class="com.bzu.action.InputerAction">

    <result name="inputerlist">/jsp/admin/inputerList.jsp</result>
    <result name="operasuccess">/jsp/admin/operaSuccess.jsp</result>
    <result name="dilog">/jsp/admin/update_inputer.jsp</result>

  </action>
</package>
就是上面标出来的那些错,引号里的是错误问题
新手求大神指点
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • 已采纳
  quan_QQ lazy_free 2016-04-22 03:53

  struts是什么版本的,stuts2.3后的版本默认不支持动态调用这种方式,需要打开。。

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • u013914443 小小村 2016-04-22 05:25

  试试这样:
  EmployerAction!emplyerList

  EmployerAction.action!emplyerList
  也许有用

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐