qq_34872175
qq_34872175
2016-05-03 14:29
采纳率: 55.6%
浏览 1.4k
已采纳

C++问题求助,求大神解答一下困惑

编写一个程序,设计一个类Trig,给定三角形的三边长x、y、z,包含一个友元函数计算两个三角形面积之和
#include
#include
using namespace std;

class Trig
{
public:
float s(float x,float y,float z);
Trig(float x,float y,float z);
friend float add(Trig &s1,Trig &s2);
private:
float a,b,c;
};
float Trig::s(float x,float y,float z){
float l;
l=0.5*(x+y+z);
return sqrt(l*(l-x)*(l-y)*(l-z));
}
Trig::Trig(float x,float y,float z){
a=x;
b=y;
c=z;
}
float add(Trig &t1,Trig &t2)
{
float x1=t1.s(x,y,z);
float x2=t2.s(x,y,z);
return x1+x2;
}
int main()
{
float x1,y1,z1;
float x2,y2,z2;
cout<<"输入第一个三角形的三边长"< cin>>x1>>y1>>z1;
cout<<"输入第二个三角形的三边长"< cin>>x2>>y2>>z2;
Trig triangle1(x1,y1,z1);
Trig triangle2(x2,y2,z2);
cout<<triangle1.s(x1,y1,z1)<<" "<<triangle2.s(x2,y2,z2)<<endl;
return 0;
}
求解怎么利用友元函数计算两个三角形的面积和,我这么做对吗?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • a854073071
  浪里来浪里去 2016-05-05 13:47
  已采纳

  第一步,修改s函数
  float Triangle::s()
  {
  float l;
  l = 0.5 * (a + b + c);
  return sqrt(l * (l - a) * (l - b) * (l - c));
  }
  第二步,友元函数add在调用s时也做相应修改
  float add(Triangle& t1, Triangle& t2)
  {
  float x1 = t1.s();
  float x2 = t2.s();

  return (x1 + x2);
  

  }

  点赞 评论
 • caozhy

  http://ideone.com/3VNf8q
  代码不对。
  float Trig::s(float x,float y,float z)
  这里根本没必要参数 xyz,因为它们已经作为成员函数放在a b c里面了。

  点赞 评论
 • ZGZ1002
  ZGZ1002 2016-05-04 08:03

  你的思路没什么问题,怎么程序出错了吗?

  点赞 评论

相关推荐