namedajipai
2016-07-09 08:01
采纳率: 90.6%
浏览 1.4k
已采纳

VB用函数怎么将传入的两个数组交换?

VB用函数怎么将传入的两个数组交换,并且要在调用它的主程序里也实现数组的交换?

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • threenewbee 2016-07-26 16:24
  已采纳

  定义成byref
  function xch(byval x as long, byval y as long)
  dim z as long
  z = x
  x = y
  y = x
  end function

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题