fengying201302
fengying201302
采纳率0%
2016-07-22 08:02 阅读 1.6k

mysql事务回滚问题,嵌套游标,游标里面的可以回滚,外面的回滚不了

SET AUTOCOMMIT=0;

BEGIN
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION SET P_ERRCODE='0000';
#START TRANSACTION;

 UPDATE P010 
    SET P01031 = 2 
    WHERE P01031 <> 1 
          AND P01004 >= vMINDAT 
          AND P01004 < vMAXDAT 
          AND P01002 <> '6'
          AND S02002=P_DS02002;
 IF P_ERRCODE='0000' THEN
    BEGIN
      ROLLBACK;
  SET P_ERRCODE='000001';
      LEAVE VLD;
    END;
    END IF;

 SELECT COUNT(1) INTO vCNT FROM P010 WHERE P01031 = 2 AND (P01002 = '4' OR P01002 = '5') AND S02002=P_DS02002;
 IF vCNT>0 THEN
 BEGIN
  INSERT INTO BASFG (DOCNO,UID,RECDAT) 
  SELECT vDNO,P01001,NOW() FROM P010 WHERE P01031 = 2 AND (P01002 = '4' OR P01002 = '5') AND S02002=P_DS02002;
  IF P_ERRCODE='0000' THEN
      BEGIN
        ROLLBACK;
   SET P_ERRCODE='000002';
        LEAVE VLD;
      END;
      END IF;
 END;
 END IF;
 #在审核交易流水时,发现有没有对应仓库或者门店编号的收款机.
 SELECT COUNT(1) INTO vCNT FROM ( SELECT DISTINCT P01005 
                                    FROM P010 A, BASFG B 
                                    WHERE A.P01001 = B.UID AND B.DOCNO=vDNO
                 ) A LEFT OUTER JOIN 
                                    ( SELECT P01005,B06001,S02002
                                      FROM P020
                                      WHERE S02002=P_DS02002
                                    ) B ON A.P01005 = B.P01005 
    WHERE (B06001 IS NULL OR S02002 IS NULL);
 IF vCNT>0 THEN
 BEGIN
  SET P_ERRCODE='0120';
  ROLLBACK;
  LEAVE VLD;
 END;
 END IF;
 SET vD30002 = GETD300(12 * 1000000);
    INSERT INTO FP020 (DOCNO ,P01005, S020012, B06001)
    SELECT vDNO AS DOCNO ,
     A.P01005 AS P01005,
           C.S02001 AS S020012,
           B.B06001 AS B06001
    FROM (SELECT A.P01005 AS P01005
          FROM P010  A, 
               BASFG  B 
          WHERE A.P01001 = B.UID AND B.DOCNO = vDNO
          GROUP BY A.P01005    ) A,
         P020            B,
         S020            C
    WHERE A.P01005 = B.P01005
          AND B.S02002 = C.S02002
          AND B.S02002 = P_DS02002;
 IF P_ERRCODE='0000' THEN
    BEGIN
      ROLLBACK;
  SET P_ERRCODE='000003';
      LEAVE VLD;
    END;
    END IF;
 INSERT INTO FD121 (DOCNO, P01004, S020012, S02001, B06001, B03001, P01104, P01106, D12112, D12113, D12114)
   SELECT vDNO AS DOCNO,
     STR_TO_DATE(B.P01004,'%Y%m%d') AS P01004, 
           C.S02001 AS S020012,
           MIN(CASE WHEN C.S02021 = 1 THEN B.S02001 WHEN C.S02021 =2 THEN C.S02001 END) AS S02001,
           A.B06001, 
           B.B03001, 
           SUM(B.P01104) AS P01104, 
           SUM(B.P01106) AS P01106, 
           SUM(B.D12112) AS D12112,
           B.D12113,
           B.D12114
    FROM P020 A, 
          (SELECT DATE_FORMAT(A.P01004,'%Y%m%d') AS P01004, 
                   A.P01005,
                   D.S02001, 
                   B.B03001, 
                   SUM(B.P01104) AS P01104, 
                   SUM(B.P01105) AS P01106, 
                   -(SUM(IFNULL(B.P01107,0) + IFNULL(B.P01108,0) + IFNULL(B.P01109,0) + IFNULL(B.P01110,0) + IFNULL(B.P01114,0) + IFNULL(B.P01115,0))) AS D12112,
                   CASE WHEN A.P01021 <> '' THEN 1 ELSE 0 END AS D12113,
                   CASE WHEN B.P01111 > 0 THEN 1 ELSE 0 END AS D12114
            FROM P010  A, 
                 P011  B,
                 BASFG  C,
                 B030  D
            WHERE A.P01001 = B.P01001 
                  AND A.P01001=C.UID AND C.DOCNO=vDNO
                  AND B.B03001 = D.B03001
                  AND (A.P01002 = '4' OR A.P01002 = '5')
                  AND B.P01102 = 0
            GROUP BY DATE_FORMAT(A.P01004,'%Y%m%d'), A.P01005, D.S02001,B.B03001,
                     (CASE WHEN A.P01021 <> '' THEN 1 ELSE 0 END),
                     (CASE WHEN B.P01111 > 0 THEN 1 ELSE 0 END)
           )B,
           S020 C
    WHERE A.P01005 = B.P01005
            AND A.S02002 = C.S02002
            AND A.S02002 = P_DS02002
            AND C.S02004 <> 5
    GROUP BY B.P01004,C.S02001,A.B06001,B.B03001,B.D12113,B.D12114;
 IF P_ERRCODE='0000' THEN
    BEGIN
      ROLLBACK;
  SET P_ERRCODE='000004';
      LEAVE VLD;
    END;
    END IF;
 #销售数据中存在没有建立合同的商品信息,审核失败
 SELECT COUNT(1) INTO vCNT FROM FD121 A,B036 B LEFT OUTER JOIN B050 C ON B.B040011 = C.B04001 AND B.B050011 = C.B05001
  WHERE A.B03001 = B.B03001 AND B.S02001=vDS02001 AND A.DOCNO= vDNO AND C.B05001 IS NULL;
 IF vCNT>0 THEN
 BEGIN
  SET P_ERRCODE='0121';
  ROLLBACK;
  LEAVE VLD;
 END;
 END IF;

 BEGIN
  DECLARE C_01 CURSOR FOR
      SELECT P01004,S020012,S02001,B06001,D12113,D12114
      FROM FD121 WHERE DOCNO = vDNO
      GROUP BY P01004,S020012,S02001,B06001,D12113,D12114
      ORDER BY P01004;
      DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET vDONE=1;
      OPEN C_01;
      M1:LOOP
      FETCH C_01 INTO vNP01004, vS020012, vS02001, vB06001,vD12113,vD12114;
      IF vDONE=1 THEN
        LEAVE M1;
      END IF;
  CALL GETDOCNO(vDS02001,12,vD12001);
  IF P_ERRCODE='0000' THEN
      BEGIN
   #LEAVE M1;
   CLOSE C_01;
        ROLLBACK;
   SET P_ERRCODE='000005';
        LEAVE VLD;
      END;
  END IF;
  SELECT S02002 INTO vS02002 FROM S020 WHERE S02001 = vS020012;

  INSERT INTO D120(D12001, D12002, D12004, D12005, D12006, D12007, D12009, D12010, D12011,  S02001, B06001, S020011, S020012, S010011)
      VALUES     (vD12001, 1,   0,   0,   vNP01004, vNP01004, 0,   0,   '系统产生', vS02001, vB06001, vS020012, vS020012, P_S01001);
  IF P_ERRCODE='0000' THEN
      BEGIN
        ROLLBACK;
   CLOSE C_01;
   SET P_ERRCODE='000009';
        LEAVE VLD;
      END;
      END IF;

      INSERT INTO D121(B03007, D12103, D12104, D12105, B03105, B03102, D12106, D12107, B03109, D12111, D12001, B03001, B031021, D12113, D12114, E00001)
      SELECT B.B03007,
             0,
             A.P01104 AS D12104,
             A.P01104 AS D12105,
             C.B03105,
             CASE WHEN A.P01104 = 0 THEN 0 ELSE CONVERT((A.P01106 - A.D12112)/A.P01104,DECIMAL(8,2)) END AS B03102,
             CONVERT(A.P01104 * C.B03105,DECIMAL(9,2)),
             A.P01106 - A.D12112,
             C.B03109,
             A.P01106,
             vD12001,
             A.B03001,
             CASE WHEN A.P01104 = 0 THEN 0 ELSE CONVERT(A.P01106/A.P01104,DECIMAL(8,2)) END AS B031021,
             vD12113,
             vD12114,
      CONCAT(GetB03301(A.B03001),'=',LTRIM(RTRIM(CONVERT(A.P01104,CHAR(20)))),';') AS E00001
      FROM FD121         A,
           B030          B, 
           B036          C
      WHERE C.B03001 = B.B03001 AND A.DOCNO = vDNO
            AND B.B03001 = A.B03001
            AND C.S02001 = vS020012
            AND A.P01004 = vNP01004
            AND A.S020012 = vS020012
            AND A.S02001 = vS02001
            AND A.B06001 = vB06001
            AND A.D12113 = vD12113
            AND A.D12114 = vD12114 ;
  IF P_ERRCODE='0000' THEN
      BEGIN
        ROLLBACK;
   CLOSE C_01;
   SET P_ERRCODE='000010';
        LEAVE VLD;
      END;
      END IF;
  SELECT 'AAAAA',vD12001;
  SET P_RET=0,P_ERRCODE='';
  -- CALL VALIDD120(vD12001,P_S01001,P_RET,P_ERRCODE,vPLU);
  IF (P_RET=0) OR (P_ERRCODE='0000') THEN
  BEGIN
         ROLLBACK;
    CLOSE C_01;
         LEAVE VLD;
      END;
      END IF;
  END LOOP M1;
  CLOSE C_01;
 END;
 #将获取单据的审核序列号
 SET vP01033=CONCAT(DATE_FORMAT(NOW(),'%Y%m%d%H%i%S'),P_DS02002);


 UPDATE P010 
    SET P01031 = 1,
        P01033 = vP01033
    WHERE P01031 = 2 AND S02002=P_DS02002;
 IF P_ERRCODE='0000' THEN
 BEGIN
      ROLLBACK;
  SET P_ERRCODE='0000';
      LEAVE VLD;
    END;
    END IF;

END;

COMMIT;

这是我存储过程的片段,里面是一个事务处理,在'AAAAA'下面让事务进行回滚,游标里数据回滚了,而游标外面的数据没有回滚,想问一下这是怎么回事,另外如果游标里面嵌套执行过程该怎么办谢谢大家

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • hzaxxsrjzzttdwt 孩子爱学习是让家长最头疼的问题 2016-10-04 07:11

  ATE P010
  SET P01031 = 2
  WHERE P01031 <> 1
  AND P01004 >= vMINDAT
  AND P01004 < vMAXDAT
  AND P01002 <> '6'
  AND S02002=P_DS02002;
  IF P_ERRCODE='0000' THEN
  BEGIN
  ROLLBACK;
  SET P_ERRCODE='000001';
  LEAVE VLD;
  END;
  END IF;

  SELECT COUNT(1) INTO vCNT FROM P010 WHERE P01031 = 2 AND (P01002 = '4' OR P01002 = '5') AND S02002=P_DS02002;
  IF vCNT>0 THEN
  BEGIN
  INSERT INTO BASFG (DOCNO,UID,RECDAT)

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐