Lynn881026
Lynn881026
采纳率0%
2016-08-15 09:10

Linux下用nmap扫描端口的shell脚本

10

如扫描192.168.1.100-200之间所有开启80或22或8808端口的服务器,并把结果输出到test.log文件中。要求日志文件格式包括序列号1、2、3···,服务器IP,开启的端口号,扫描时间。求大神用shell脚本帮忙实现一下,多谢
可以是只扫描一个端口的脚本,比如只扫描80

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

3条回答

 • Lynn881026 Lynn881026 5年前

  scanning time:2016-08-17 14:54:57
  .
  .
  9.IP: 10.12.9.181
  open:80

  10.IP: 10.12.9.188
  open:80

  11.IP: 10.12.9.189
  open:80

  12.IP: 10.12.9.190
  open:80

  13.IP: 10.12.9.193
  open:80

  14.IP: 10.12.9.194
  open:80
  .
  .
  .
  这个是我自己弄得,不过是通过对原始的日志进行操作修改来的结果,想求一个能直接生成这种日志的脚本。。。

  点赞 评论 复制链接分享
 • Arno_e Arno_e 5年前

  把 seq 后面改成你需要的ip地址范围就可以了

  点赞 评论 复制链接分享
 • Arno_e Arno_e 5年前

  这问题我是没太看明白 ,按我理解的:

  #!/bin/bash
  port="80/tcp"

  for i in seq 1 1
  do
  Time=nmap 192.168.1.$i | grep Starting | awk '{print $8,$9}'
  echo "1:Time:$Time" >> test.log
  Ip=nmap 192.168.1.$i | grep report |awk '{print $5}'
  echo "2: IP:$Ip" >> test.log
  Rtime=nmap 192.168.1.$i | grep seconds | awk '{print $11}'
  echo "3: Rtime:$Rtime"
  nmap 192.168.1.$i | grep $port
  if [ $? = 0 ]
  then
  echo "3: $port " >> test.log
  echo " "
  echo "============================================== "
  else

        echo "'80' is not exist" >>test.log
        echo " "
        echo "============================================== "
    fi 
  
    done
  
  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐