wang2046783134
2016-09-09 14:10
采纳率: 100%
浏览 997
已采纳

C简单问题,不知问题在哪,新人求教

试着写一个练习的程序,如下

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void){
  int t, row, column;
  for(t = 0; t < 9 ; t++){
    row = t/3;
    column = t%3;
    printf_s("%d%d  ",row, column);
    if(column>=2){
      printf_s("\n");
    }
  }
  return 0;
}

当我将程序更改后出现问题

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void){
  int t, row, column;
  for(t = 1; t < 9 ; t++){
    t--;
    row = t/3;
    column = t%3;
    printf_s("%d%d  ",row, column);
    if(column>=2){
      printf_s("\n");
    }
  }
  return 0;
}

将t初始化为1后出现问题,全是0,不知道怎么回事,请指教

数组以0开始,但人习惯以1开头,所以在练习时遇到这个问题,不知为何,望解答,谢谢

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • 阿卡阿卡 2016-09-09 14:15
  已采纳

  t--;这句话有问题,你的t经过一个循环还是1,肯定错了

  已采纳该答案
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题