2 slfkj slfkj 于 2016.09.13 18:27 提问

HttpSocket 登录服务的问题?

以下是发送登录CSDN的Http请求回复的数据:
HTTP/1.1 200 OK
Server: openresty
Date: Tue, 13 Sep 2016 10:19:25 GMT
Content-Type: text/html;charset=UTF-8
Content-Length: 430
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=20
Pragma: no-cache
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Cache-Control: no-cache
Cache-Control: no-store
Set-Cookie: CASTGC=TGT-439087-O114tE73sS9QNpVNBliwjfeVUbXCUXL9AdgITJcUSganqiBZIQ
-passport.csdn.net; Path=/; Secure
Set-Cookie: UserName=slfkj; Domain=.csdn.net; Path=/
Set-Cookie: UserInfo=mh87jj3k5YPH1n%2BJwhjAkJp6e0C1Mk%2BWcVD1fpqJ%2Blp%2BbQGaGDW
8ModBNiReSlEAiFp7QbH2SB5b29pl%2FBcoTPQ3mEpUptnMeagxe8rY9By4CIqStNooX9aXkbTQcNiM;
Domain=.csdn.net; Path=/
Set-Cookie: UserNick=slfkj; Domain=.csdn.net; Path=/
Set-Cookie: AU=B73; Domain=.csdn.net; Path=/
Set-Cookie: UD=C%2B%2B%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E5%BC%80%E5%8F%91%EF%BC%8C%E5%AF%B9%E7%
BD%91%E7%BB%9C%E7%BC%96%E7%A8%8B%EF%BC%8C%E5%92%8C%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%AE%89%E5
%85%A8%E7%AD%89%E4%B9%9F%E6%9C%89%E5%85%B4%E8%B6%A3; Domain=.csdn.net; Path=/
Set-Cookie: UN=slfkj; Domain=.csdn.net; Expires=Wed, 13-Sep-2017 10:19:23 GMT; P
ath=/
Set-Cookie: UE="1039046093@qq.com"; Version=1; Domain=.csdn.net; Max-Age=3153600
0; Expires=Wed, 13-Sep-2017 10:19:23 GMT; Path=/
Set-Cookie: BT=1473761963965; Domain=.csdn.net; Expires=Wed, 13-Sep-2017 10:19:2
3 GMT; Path=/
Set-Cookie: access-token=9808e47a-125f-4640-bf12-2825ce740612; Domain=.csdn.net;
Path=/

我需要如何解析,客户端才知道已经登录上CSDN了啊。
哪位大神知道望告知,非常感谢

1个回答

dabocaiqq
dabocaiqq   2016.11.07 21:23
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!