shiter
2016-09-18 03:40
采纳率: 96.4%
浏览 2.3k
已采纳

linux shell脚本,多个主机同步时间

有很多主机,hostname是lc1~lc19,想在某台机器上执行一个shell,让这些主机都用ntpdate去lc12上同步时间。请问这个脚本应该怎么写循环?
请大神帮忙写下,参考一下。
host文件中已经对主机名做了关联

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • zqbnqsdsmd 2016-09-27 17:18
  已采纳
  点赞 评论
 • shiter 2017-02-07 01:43
   #!/bin/bash
  # NTP网络时间校正脚本
  # 奔跑
  
  #NTP服务器数组列表
  ntpServer=(
  
  [0]=ntp.fudan.edu.cn
  [1]=asia.pool.ntp.org
  [2]=210.72.145.44
  [3]=133.100.11.8
  [4]=ntp.sjtu.edu.cn
  [5]=time.scau.edu.cn
  
  )
  
  #校验#
  serverNum=`echo ${#ntpServer[*]}`
  NUM=0
  for (( i=0; i<=$serverNum; i++ )); do
  
    echo -n "正在和NTP服务器${ntpServer[$NUM]}校验中..."
    /usr/sbin/ntpdate ${ntpServer[$NUM]} >> /dev/null 2>&1
    if [ $? -eq 0 ]; then
      echo -e "\e[1;32m\t\t\t\t\t[成功]\e[0m"
      break
    else
      echo -e "\e[1;31m\t\t\t\t\t[失败]\e[0m"
      let NUM++
    fi
    sleep 2
  
  done
  
  #设置BIOS时间和系统时间一致
  hwclock --systohc
  
  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题