c语言二维数组迷宫问题(加急!)

迷宫问题。编程找出从入口(左上角方格)经过迷宫到达出口(右下角方格)的所有路径,迷宫问题示意如下方数字阵列所示,0所表示的地方是不可以通行的,只能从1走到与它相邻(四邻域:上、下、左、右相邻)的1上,且不能走重复路径。

输出三个结果

测试输入给出为:6 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

查看全部
hustkyrie
「已注销」
2020/12/05 15:53
  • c语言
  • 点赞
  • 收藏
  • 回答
    私信
满意答案
查看全部

2个回复