qq_23417833
qq_23417833
采纳率50%
2016-11-15 06:51 阅读 1.1k
已采纳

c# datagriview 绑定的数据源在后台绑定的,启用编辑却没反应

var query = from n in c.course
join a in c.sc on n.courseID equals a.courseID
select new {courseid=n.courseID };
dataGridView1.DataSource = q;

datasourse绑定的是linq 对两个表联合查询的结果,在datagridview上启用编辑,但是没有用,该怎么办

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

 • 已采纳
  guwei4037 极简吧 2016-11-15 07:04

  还是用DataTable吧。https://q.cnblogs.com/q/51920/

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐