namedajipai
2016-11-29 16:28
采纳率: 90.6%
浏览 1.0k
已采纳

vb自定义函数的方式是不是可以代替循环直接给数组的一个范围赋值?

vb自定义函数的方式是不是可以代替循环直接给数组的一个范围赋值?函数代替循环的做法是什么?怎么使用函数代替循环给范围赋值?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • shen_wei 2016-11-30 04:18
  已采纳

  对于数组赋值,你可以在定义时直接赋值,一种就是使用时赋值。。

  点赞 评论
 • Tiger_Zhao 2016-12-01 09:04

  代码

    Option Explicit
  
    Sub Main()
      Dim b()     As Long
      Dim i      As Long
  
      b = NewLongArray(3, 6, 9)
      For i = 0 To UBound(b)
        Debug.Print b(i)
      Next
    End Sub
  
    Function NewLongArray(ParamArray args()) As Long()
      Dim a()     As Long
      Dim i      As Long
  
      ReDim a(UBound(args))
      For i = 0 To UBound(args)
        a(i) = args(i)
      Next
  
      NewLongArray = a
    End Function
  

  输出

    3 
    6 
    9 
  
  点赞 评论

相关推荐 更多相似问题