mylove8671
奔跑啊天行者
2016-12-28 14:12
采纳率: 100%
浏览 4.0k

sql语句,一个id对应多条数据,如何转换为一条?

数据如下:
ID SEG MMM NNN
123 1 A AA
123 2 B BB
123 3 C CC
我想转换成下面的格式:
ID MMM_1 NNN_1 MMM_2 NNN_2 MMM_3 NNN_3
123 A AA B BB C CC

MMM_1,NNN_1就是SEG=1时的MMM,NNN,2和3类似。
请问怎么通过sql语句实现?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

6条回答 默认 最新

 • roy_88
  中国风 2016-12-28 14:46
  已采纳

  /*
  create temporary table Tmp(ID int,SEG int, MMM varchar(10), NNN varchar(10));
  insert into Tmp value
  (123, 1, 'A', 'AA'),
  (123, 2, 'B', 'BB'),
  (123, 3, 'C', 'CC');
  */
  set @sql='';
  select group_concat('max(case when SEG=',SEG,' then MMM else '''' end) as ', 'MMM_',SEG,',max(case when SEG=',SEG,' then NNN else '''' end) as NNN_',SEG,'' ) into @sql from Tmp;
  set @sql=concat('SELECT ID,',@sql,' from Tmp group by ID');

  prepare stmt from @sql;

  execute stmt ;

  DEALLOCATE PREPARE stmt;

  /*

  ID, MMM_1, NNN_1, MMM_2, NNN_2, MMM_3, NNN_3

  '123', 'A', 'AA', 'B', 'BB', 'C', 'CC'

  */

  点赞 评论
 • sun1021873926
  夕阳雨晴 2016-12-29 02:57

  多个select 查询语句通过union并到一起,也可以通过id连接查询,将该信息关联到一起。

  点赞 评论
 • q34323201
  郑禄 2016-12-30 01:28

  create temporary table Tmp(ID int,SEG int, MMM varchar(10), NNN varchar(10));
  insert into Tmp value
  (123, 1, 'A', 'AA'),
  (123, 2, 'B', 'BB'),
  (123, 3, 'C', 'CC');

  点赞 评论
 • liuqiaoying_lqy
  往生净土乘愿再来 2016-12-30 06:36

  没细看你问题,能不能解决你自己看了。

  点赞 评论
 • liuqiaoying_lqy
  往生净土乘愿再来 2016-12-30 06:39

  看到给你贴下,几年前我遇到过"PIVOT 和 UNPIVOT"函数
  博客地址http://blog.csdn.net/liuqiaoying_lqy/article/details/8706136

  点赞 评论
 • Shining_huifeidezhu
  Shining_huifeidezhu 2016-12-30 07:04

  我怎摸 感觉这数据 这么不合理啊,ID 是不是主键?难道是联合主键??

  点赞 评论

相关推荐