u011989708
2017-02-06 10:57
采纳率: 50%
浏览 2.9k

c++成员函数指针强制转换为一般函数指针出现问题

 class A
 {
 public:
   int add(int a,int b)
   {
     int c = a+b;
     return c;
   }
 };
 typedef int (*pfun)(int,int);
 int main()
{
  pfun q =(pfun)&A::add;
  int c = (*q)(7,8);
  cout<<c<<endl;

  return 1;
}

输出结果不是15,而是一个随机值,怎么回事?难道成员函数指针转为一般函数指针不安全吗?

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题