C++双向链表的“[]”的重载

我想写一个双向链表的下标访问的函数,具体意思如下:
L1[1]=5; 首先,L1是一个双向链表的对象,执行完这条语句后,L1中的第二个元素变成5,
大概就跟C语言里面数组的访问方式一样,不知道我解释清楚了没有。
我遇到的问题就是,具体的函数实现在下面,但是执行完这个逻辑后,L1[1]的next域就
指向NULL了,我对此很是迷惑。

 Node& operator[](size_t index)
  {
    if (index <= _size)
    {
      Node* Head = _pHead;
      while (index--)
      {
        Head = Head->_pNext;
      }
      Node* tmp = Head;
      tmp->_pNext = Head->_pNext;
      tmp->_pPre = tmp->_pPre;
      return *tmp;
    }
  }

2个回答

Node* tmp = Head;
tmp只是复制了一个指针,但是它指向的内容还是原来链表的,你去改变它的next pre当然原来的链表跟着动了,你得用tmp = malloc(sizeof(Node))来创建

sinat_36118270
DZ小明 你看下面吧,我回复的代码格式太乱了,我在下面重新弄了一下
3 年多之前 回复
sinat_36118270
DZ小明 Node& operator[](size_t index) { if (index <= _size) { Node* Head = _pHead; while (index--) { Head = Head->_pNext; } Node* tmp = new Node; tmp = Head; //tmp->_pNext = Head->_pNext; //tmp->_pPre = tmp->_pPre; return *tmp; } }
3 年多之前 回复
sinat_36118270
DZ小明 还是不行,我是这么改的:
3 年多之前 回复
 Node& operator[](size_t index)
  {
    if (index <= _size)
    {
      Node* Head = _pHead;
      while (index--)
      {
        Head = Head->_pNext;
      }
      Node* tmp = new Node;
      tmp = Head;
      //tmp->_pNext = Head->_pNext;
      //tmp->_pPre = tmp->_pPre;
      return *tmp;
    }
  }
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问
相关内容推荐