void_cpp1
明知道这是一场意外
2017-03-25 12:35
采纳率: 66.7%
浏览 1.7k
已采纳

关于网易笔试编程题 “工程师工作分配”的一些困惑,求大神指点

图片说明

标程解法是用暴力枚举做的

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

vector<string> a;
int n;
int b[10];
int ret;
void dfs(int i) {
  if(i == a.size()) {
    ret++;
  } else {
    for(int j = 0; j < a[i].size(); j++) {
      if(b[a[i][j] - '0']) {
        b[a[i][j] - '0'] = 0;
        dfs(i + 1);
        b[a[i][j] - '0'] = 1;
      }
    }
  }
}
int main() {
  cin >> n;
  for(int i = 0; i < n; i++) {
    string x; cin >> x;
    a.push_back(x);
  }
  for(int i = 0; i < 10; i++) b[i] = 1;
  ret = 0;
  dfs(0);
  cout << ret << endl;
  return 0;
}

楼主愚笨,画了半天草图也不懂他的思路,或者有别的解法欢迎指出,谢谢了!

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • void_cpp1
  已采纳

  楼主自己想通了。。。。

  点赞 评论
 • devmiao
  devmiao 2017-03-25 13:47
  点赞 评论
 • nice_fly
  nice_fly 2017-03-26 02:07
  点赞 评论

相关推荐