qq_33163341
2017-03-31 08:29
采纳率: 66.7%
浏览 5.9k
已采纳

java中怎么把一维数组转换成二维数组

**int[] a={a,b,c}

int[] b={m,w,b}

怎么转换成:

int[][] c ={{a,m},{b,w},{c,b}}**

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

7条回答 默认 最新

 • 另一花生 2017-03-31 15:39
  已采纳
  点赞 打赏 评论
 • 一支糖包仔 2017-03-31 08:36

  for循环。
  int [] a={a,bc,}
  int [] b={m,w,b}
  int[3][3] c={};
  for(int i=0,i<a.length,i++)
  {
  for(int j=0,j<b.length,j++)
  {
  c[i][j]=b[j];
  }
  }

  点赞 打赏 评论
 • Lyq0120 2017-03-31 08:56

  for循环。
  int [] a={a,b,c,}
  int [] b={m,w,b}
  int[3][2] c={};
  for(int i=0;i<3;i++)
  {
  for(int j=0,j<2,j++)
  {
  if(j==0){
  c[i][j]=a[i];
  }else{
  c[i][j]=b[i];
  }

  }
  }

  点赞 打赏 评论
 • Lyq0120 2017-03-31 09:10

  int[] a={1,2,3};
  int[] b={1,2,3};
  int[][] c=new int[3][2];
  for(int i=0;i<3;i++)
  {
  for(int j=0;j<2;j++)
  {
  if(j==0){
  c[i][j]=a[i];
  }else{
  c[i][j]=b[i];
  }

      }
    }
        已经尝试,可以实现
  
  点赞 打赏 评论
 • fansongneo 2017-03-31 13:09

  public class no1 {
  public static void main(String[] args) {
  int [] a = {1,2,3};
  int [] b = {4,5,6};
  int [] [] c = new int [3][2];
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
  for (int j = 0; j < 2; j++) {
  if (j==0) {
  c[i][j]=a[i];
  }else {
  c[i][j]=b[i];
  }
  }
  }
  for (int i = 0; i < c.length; i++) {
  for (int j = 0; j < c[i].length; j++) {
  System.out.print(c[i][j]);
  }
  System.out.println();
  }
  }

  点赞 打赏 评论
 • zqbnqsdsmd 2017-03-31 13:14

  代码很多,你都可以试试上面的

  点赞 打赏 评论
 • 寻梦csdn 2017-04-01 04:07

  上面几种方法不对吧,人家需要的是相同位置的元素合并,并不是每个位值都包括另一个数组的所有数据。

   int [] a={a,b,c,}
  int [] b={m,w,b}
  int[a.length][[2] c={};
  for(int i=0;i<a.length;i++)
  {
    c[i][0]=a[i];
    c[i][1]=b[i];
  }
  
  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题